Çukurova'da sosyal tesis yapım işi ihale edilecek!

Çukurova'da sosyal tesis yapım işi ihale edilecek! Çukurova'da sosyal tesis yapım işi ihale edilecek!

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Çukurova'da spor salonu ve sosyal tesis yapım işi 28 Mayıs 2015 günü 11:00'de ihale edilecek.ÇUKUROVA İLÇESİ ASKİ SPOR SALONU-SOSYAL TESİS YAPIM İŞİ yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.


Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 6 aday teklif vermeye davet edilecektir.


İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2015/54898

1- İdarenin

a) Adres-Cemalpaşa Man. Ethem Ekin Sok.No: 16 01120 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası: 3224597794 - 3224597794

c) Elektronik Posta Adresi: ticaret@adana-askİ.gov.tr

ç) ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği 

internet adresi:http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 ADET 2500 kişi kapasiteli

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Çukurova ilçesi Yurt mahallesinde bulunan 6434 ada, 2 parsel nolu taşınmaz üzerine

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 240 (İkiyüzkırk) takvim günüdür.

3- ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer: içmesuyu Şantiye Tesisleri Su ve Yapı İşi.Dai.Bşk. Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati: 28.05.2015 11:00 

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1. L Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ye/yeya Sanayi Odası, yada ilgili Esnaf ve SanatkarlarOdası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması haîinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru içinde bulunduğu yılda alınmış,' odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yüda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, _ _ _

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgiN Ticaret Sicil Gazetejeri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,1

4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,'

4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye .doğruson bir yıldır kesintisiz olarak bu^şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

2.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya

gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de

sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığım göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzem enen belgeyi sunar.


Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

Adayın cirosunun 6.000.000 TRY (Türk Lirası) , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 4.500.000 TRY (Türk Lirası) az olmaması gereklidir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması Üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. tş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 15.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B-III Grubu İşler benzer İş olarak kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,

6. ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.ön yeterlik dokümanı 500 TRY (Türk Lirası) ve ihale dokümanı 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı İçmesuyu Şantiye Tesisleri Su ve Yapı İşi. Da i. Bşk. adresinden satın alınabilir.

6.2. ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dökümanınıı satın almaları veya EKÂP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Cemalpaşa Mh. Ethem Ekin sk, N:16 K:l Seyhan/Ad a naadresi ne elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.