Ladikli Aşık Ahmet Hüdai Parkı sosyal tesis yapım işi ihaleye çıkıyor!

Ladikli Aşık Ahmet Hüdai Parkı sosyal tesis yapım işi ihaleye çıkıyor!Cihanbeyli Belediye Başkanlığı; Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Ladikli Aşık Ahmet Hüdai Parkı sosyal tesis yapım işi ihaleye çıkıyor. İhale; 20 Ocak 2015 tarihi Salı günü saat 15.00'te yapılacak.
Cihanbeyli Belediye Başkanlığı; Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Ladikli Aşık Ahmet Hüdai Parkı sosyal tesis yapım işi ihaleye çıkıyor. Söz konusu 10 yıllık muhammen bedel 452 bin 383,81 TL olarak belirlendi. 


İhalesi; açık teklif usulü ile 20 Ocak 2015 tarihi Salı günü saat 15.00'te Cihanbeyli Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.


İHALE İLANI:G.MENKUL KİRALAMA CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 3311


T.C. CİHANBEYLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN


İHALE İLANI


1.1 Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesinde yer alan toplam 4387,96 m2 kullanma alanı olan Ladikli Aşık Ahmet Hüdai Parkı Parkının, 2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi gereğince Açık teklif usulü ile ve ihale şartnamesinde yer alan şartlar dahilinde 31.12.2025 tarihine kadar ihale usulü ile kiraya verilmesi


1.2- İIçemizde sosyal kültürel amaçlı sosyal hayatına katkı sağlamak ayrıca Belediyemiz bütçesine katkı sağlamak amacıyla İlçemiz Cumhuriyet mahallesinde yer alan ve mülkiyeti belediyemize ait Ladikli Aşık Ahmet Hüda-i parkına sosyal tesis yapılmasını sağlamak amacıyla ,BeIediye bütçesinden para harcanmadan şartnamede yer alan proje kapsamındaki işlerin yüklenici tarafından yaptırılması ve 10 yıllığına ihaleyi alan yüklenici tarafından işletilip yerüstü kullanım hakkının verilmesi ve yapılan sosyal tesisin eksiksiz şekilde Belediyeye tesliminin gerçekleştirilmesi işidir.


1.3- İhale 20/01/2015 tarihi Salı Saat:15:00'de Cihanbeyli Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.


2- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.


3- İhaIe geçici teminatı muhammen bedelin % 3 dür. 10 Yıllık muhammen bedeli toplam 452.383.81 TL olup geçici teminatı 13.600.00 TL'dir.


4- Kiraya verilecek alan ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Cihanbeyli Belediyesi (Destek Hizmetler Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir.


5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.


a) -Tebliğat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.


b) -İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgah adreslerini gösterir bir belgeyi (ikametgah Belgesi ya da Ticari İkametgah Belgesi) ve Nüfus Cüzdanı suretini.


c) -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.


d) -Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.


e) -Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.


f) -Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.


g) -Şekli ve içeriği Şartnamede belirtilen nakit geçici teminat.


6- İhaleye iştirak edenler şartname bedelini satın almaları gerekmektedir.20/01/2015 tarihinde ihale saatine kadar Komisyona teslim etmeleri gerekir.


8- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesine göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


9- Posta telgraf ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


İLAN OLUNUR.