Milas Güllük ve Kemikler'de 22.4 milyon TL'ye satılık 2 adet arsa!

Milas Güllük ve Kemikler'de 22.4 milyon TL'ye satılık 2 adet arsa!

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü tarafından Muğla Milas ilçesine bağlı Güllük ve Kemikler Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsa 22 milyon 423 bin TL bedelle ihale ediliyor...


Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


1 - İdare ile ilgili bilgiler

a) Adresi                                 :  TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2180.Cadde No:86 06100 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks No            :  0(312) 207 21 99 - 0(312) 207 23 30

Faks 0(312) 286 90 73 - 0(312) 286 73 74

c) Elektronik Posta Adresi      :  ficoz@tpao.gov.tr ; naksan@tpao.gov.tr

2 - İhale Konusu:

Mülkiyeti Ortaklığımıza ait;

a) Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesinde bulunan 1230 parsel numaralı, 34.051,00 m² yüzölçümü olan taşınmazın niteliği tapuda “Turistik Tesisler” olarak geçmektedir.

b) Muğla İli, Milas İlçesi, Kemikler Mahallesinde, 76 parsel numaralı 5.400,00 m² yüzölçümü olan Ortaklığımıza ait tarla vasıflı taşınmazımız, Milas-Bodrum Karayoluna yaklaşık 150 m mesafededir. Bu taşınmaz üzerindeki su deposundan Güllükteki tesislere boru hattı ile su götürülmektedir.

Yukarıda belirtilen taşınmazların, “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dâhilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Pazarlık Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye kısmi teklif verilmeyecek olup, her iki taşınmaz için tek teklif verilecektir.

3 - İhale İle İlgili Bilgiler

a) Yapılacağı Yer                    :  TPAO Genel Müdürlüğü Makam Blok 3 Nolu Toplantı Salonu Söğütözü Mah. 2180.Cadde No:86 06100 Çankaya/ANKARA

b) Teklif Teslim Tarih/Saati    :  09/12/2014 Salı günü saat: 10.00

c) İhalenin Tarih ve Saati        :  09/12/2014 Salı günü saat: 10.00

4 - İhaleye Katılma Şartları

a) Şartname satın alma            :  Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen adresten 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir.

b) Geçici Teminat                   :  Aşağıda belirtilen geçici teminatın TPAO Genel Müdürlüğü Vakıfbank  Ankara  Kurumsal Şubesinin TR970001500158007290224965 nolu hesaba yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi gerekir.

c) İstenen Belgeler                  :  İdari Şartnamede belirtilen belgelerin; 09.12.2014 Salı günü saat 10.00’a kadar TPAO Gelen Evrak servisine kapalı bir zarf içinde elden teslim edilmesi gerekmektedir.

5 - Şartname İnceleme            :  İhale ilan metni www.tpao.gov.tr web adresinden incelenebilir. İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel Müdürlüğü 4.kat 402 no’lu odadan görülebilir.

6 - İhaleye İştirak                    :  Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - SATILACAK TAŞINMAZ

 

YERİ: Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesi

KONUMU: Güllük Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

ALANI: 34.051,00 m²

MUHAMMEN BEDEL (KDV’den İstisna): 22.230.000,00 TL (Yirmiikimilyonikiyüzotuzbin Türk Lirası)

GEÇİCİ TEMİNAT: Teklif Edilen Bedelin % 3’ünden Az Olmayacaktır.


YERİ: Muğla İli, Milas İlçesi, Kemikler Mahallesi

KONUMU: Su Deposu ve Tarla

ALANI: 5.400,00 m²

MUHAMMEN BEDEL (KDV’den İstisna): 200.000,00 TL (İkiyüzbin Türk Lirası)

GEÇİCİ TEMİNAT: Teklif Edilen Bedelin % 3’ünden Az Olmayacaktır.


10107/1-1