Ankara Çankaya ve Yenimahalle'de 6.5 milyon TL'ye satılık 13 daire!

Ankara Çankaya ve Yenimahalle'de 6.5 milyon TL'ye satılık 13 daire! Ankara Çankaya ve Yenimahalle'de 6.5 milyon TL'ye satılık 13 daire!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 13 daireyi satışa çıkardı. Çankaya ve Yenimahalle'de yer alan 13 konutun toplam satış bedeli 6 milyon 507 bin TL olarak belirlendi.
Satışa konu olan taşınmazların listesi için tıklayınız.


ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN


Mülkiyeti,  Ankara  Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na ait taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 24.12.2015 tarih ve 3010/7320, 3009/7321, 3006/7324, sayılı kararları ve Başkanlık Makamının 28.03.2016 tarih ve 417-4691, 418-4692 ile 03.03.2016 tarih ve 318-3581, sayılı Olurları ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi hükümlerince kapalı Teklif Usulüyle ihale edilerek, “Taşınmaz Mal Satışı İlan Listesinde” ki bedeller üzerinden peşin; perakende mülkiyet satışı yapılacaktır.

1- İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve “Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini” 400,00.-(DörtyüzTürklirası) ücret karşılığında en geç 27/04/2016 Çarşamba günü, saat 16.00’ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

2- Artırma ve İhale; 28/04/2016 Perşembe günü, Saat 14.00,14.05 ve 14.10’da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Teklif mektupları, en geç 28/04/2016 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yen} Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4- İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

5- İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI, satış bedelinin tamamını, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç ) KDV, İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, ita Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.