29 / 06 / 2022

Miller CTC İnşaat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Miller CTC İnşaat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Miller CTC İnşaat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Şevki Mert Mildon, Onur Özalp, Can Mildon tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 28 Kasım'da kuruldu.Miller CTC İnşaat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Şevki Mert Mildon, Onur Özalp, Can Mildon tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 28 Kasım'da kuruldu. 


Miller CTC İnşaat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: 1.    Devlet, İktisadi Devlet Teşekkülleri, katma ve özel bütçeli daireler, bunlara bağlı kuruluşlar, vakıflar, meslek kuruluşları, bankalar, kooperatifler ile yerli ve yabancı diğer tüm resmi, yarı-resmi, özel ve askeri kuruluşlar, hakiki ve hükmi şahıslara ait her türlü altyapı, bina, bölüm, tesis, yol, köprü ve sanat yapıları ile bunların tüm eklenti ile ilgili her türlü inşaat, montaj, restorasyon, dekorasyon, peyzaj, onarım ve tadilat işlerini yapmak ve bunların yapımını taahhüt etmek 2.   Yurtiçi ve yurt dışında her türlü müşavirlik, mimarlık ve mühendislik işlerini yapmak, proje hazırlamak, inşaat kontrollük ve danışmanlık hizmetleri vermek, her türlü etüd ve fizibilite hesapları hesaplamak, proje ve inşaat yönetim hizmetlerini sunmak. 3.  Gayrımenkul geliştirme işleri ile ilgili yurtiçi ve yurt dışında her türlü proje çalışmaları yapmak, bunları yatırımcılara sunmak, her türlü gayrımenkulün alım, satım ve kiralanmasında aracılık hizmetleri sunmak. 4.   Her türlü gayrımenkül ve tesislerin bakım, onarım, yönetim, danışmanlık ve işletimle ilgili tüm faaliyetlerini üstlenmek. Şirket bu amaç konuları gerçekleştirmek maksadıyla; a)    Her türlü menkul mal ve gayrımenkul satın alabilir, gerektiğinde satabilir, bu işlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir. Bunların üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, kiraya verebilir, devir ve ferağ edebilir. Gayrımenkuller üzerinde irtifak, intifa,kira şerhi vesair ayni haklar tesis edebilir, gerektiğinde ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufta bulunabilir. Gayrımenkuller için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının da satış vaadini kabul edebilir, ilgili tapu sicil müdürlüğünde şerh ettirebilir, tesellüm ve temlik muameleleri yapabilir ve bu hususta sözleşme aktedebilir. Şirket, gerek kendi gerek üçüncü şahısların borç ve alacakları için ayni ve nakdi teminatlar alabilir, menkul rehni, gayrımenkul ipoteği tesis edebilir, bunlar ile ilgili kanuni takiplere geçebilir. İpotek ve diğer tahditlerin fekkini talep edebilir. b)    Konusunu içeren işlerin gerektirdiği her türlü madde, malzeme ve mamulleri, makine ve teçhizatı, nakil vasıtalarını, inşaat ekipman ve elemanlarını satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir. Nakliyat, ulaştırma, taşımacılık, montaj işlemlerini yapar. c)   İmalathane, atölye, şantiye ambar tesisleri, hizmet ofisleri, satış büroları kurar, işletir, satın alır, kiralar, kiraya verir, satar. d)    Ruhsatname, markalar, imtiyazlar, ticaret ünvanları, patentler, ihtira beratları, lisans, mümessillik, distribütörlük ve teknik yardım gibi sınai, ticari ve fikri hakları tesis ve iktisap edebilir, kiralar, devralır, kiraya verebilir, debredebilir. e)    Yerli ve yabancı banka ve finans kurumlarından, gerçek ve tüzel kişilerden kredi alabilir, uzun veya kısa vadeli borçlanabilir, her nevi ticari senet ihdas kabul ve ciro eder, her nevi tahvil, finansman bonosu, kar ortaklığı belgeleri ve intifa senedi çıkarır. Gerek kendisine iştirak eden, gerek kendisinin iştirak ettiği şirketlerle alakalı olarak mülterek müteselsil kefalet, rehin verir veya garantör olur, her türlü sözleşmeler yapabilir. f)   Yurt içinde ve yurt dışında şube, acentelik,mümessillik, temsilcilik, bayilik açabilir, fuar ve sergilere katılabilir. g)    Geçici ve belirli işleri yapmak ve yaptırmak üzere müteahhit ve taşeron ile ticari sözleşmeler yapar, her türlü mali, sınai, ticari iş birliktelikleri yapabilir, iş ortaklıkları kurabilir. h)    Ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, yurt içinde ve yurt dışında kurulacak veya kurulmuş şirketlere veya yatırımlara iştirak edebilir. Yukarıda belirtilen konular dışında, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket, bu işleri yapabilecektir.