Milli Emlak, Alaçatı'da turizm arsası satıyor! 1 milyon 990 bin TL'ye!

Milli Emlak, Alaçatı'da turizm arsası satıyor! 1 milyon 990 bin TL'ye!

Milli Emlak, Çeşme Alaçatı'da Liman mevkiindeki 10 bin metrekare turizm amaçlı alan olan arsayı 1 milyon 990 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek


 

Verilen ilan şöyle;   ÇEŞME MÜDÜRLÜĞÜNDEN   İhalesi Yapılacak Taşınmazın Detay Bilgileri Taşınmazın Emlak Numarası :   35140101458 İli - İlçesi : Izmir - Çesme Taşınmazın Cinsi : Arsa Mahalle/Köyü : Alacati - Merkez Mahallesi İmar Tarihi : 14.12.2009 Ada : 3258 İmar Özelliği : Turizm Amaçli Alanlar Parsel : 7 Satışın Yasal Dayanağı : 2886 / 45 Yüzölçümü : 10000.00 m2 İhale Tarihi : 28.05.2012 10:00 Hazine Hissesi : 4408,33333333333 m2 Top. Tahmini Bedel : 1990000.00 TL Satılacak Miktar : 4408.33 m2 Geçici Teminat : 398000.00 TL Açıklamalar :   1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saat'de 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Atatürk Bulvan No: 120 Çeşme / İZMİR adresinde bulunan Çeşme Malmüdürlüğü toplantı odasında yapılacaktır. 2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme Malmüdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz) ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2011 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adma ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartlan taşıması ve süresiz olması gerekmektedir. 4- 4706 sayılı yasa uyannca Hâzineye ait taşınmazlann satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Aynca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. 5- Taşınmazın satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Malmüdürlüğüne (Milli Emlak Servisi) müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. 6- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan Olunur. B.: 29062  İlan için tıklayın!