Milli Emlak, Karaman'da arsa kiraya verecek!

Milli Emlak, Karaman'da arsa kiraya verecek! Milli Emlak, Karaman'da arsa kiraya verecek!

Karaman Valiliği Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Merkez İlçesi, Kırbağ Mahallesi, 4316 ada, 2 parselde yer alan 3 bin 175 metrekare arsa vasıflı taşınmazı 49 yıllığına kiraya verecek

Karaman Valiliği Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

KARAMAN VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda belirtilen ve mülkiyeti Hazineye ait 1 adet taşınmaz üzerinde; imar planında belirtilen amaca uygun, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3'üncü maddesi ve 14/07/2009 tarihli ve 2009/1599 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esaslar kapsamında öğrenci yurdu yapılmak üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

Sıra No: 1
İli/İlçesi: Merkez
Taşınmaz No: 70010118305
Mah/Köy: Kırbağ Mahallesi
Ada: 4316
Parsel: 2
Yüzölçümü: 3.175,00 m2
Cinsi: Arsa
Hazine Hissesi: Tam
İmar Durumu: Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
Rayiç Bedeli (TL): 317.500,00

Teşvikten Yararlanma Şartları:

1- Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,

2- İrtifak hakkına konu taşınmazın üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, idaremizce taşınmaza takdir edilen rayiç değerinin üç katından az olmayacak şekilde ve sabit yatırım tutarı 500.000,00 TL (Beşyüzbin TL.l'den az olmayan,

3- Yatırım tutarının %20'sine kadar net öz kaynağa sahip olan,

4- Yatırımın ne şekilde finanse edeceğini beyan eden,

5- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 10.000.000,00-TL (Onmilyon-TL)'yi aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finans tablosu veren gerçek : ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.

6- Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilin mülki hudutları içerisinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartını taşıyan, Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi Müdürlüğü'nden alınacak yazıyı başvurusuna ekleyen gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

7-  ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları bu teşvikten yararlanamaz.
Başvuru Şekli ve Bilgiler:

1- İrtifak hakkı tesis edilmesine karar verilen taşınmazlar için, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde ifraz, tevhit terk vb. işlemlerinin yaptırılması amacıyla fiili kullanım I olmaksızın bedelsiz olarak yatırımcı lehine bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde en fazla bir yıl uzatılabilir.

2- Yatırımcı, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin Ek-1'de yer alan talep formunu ;; ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcıdan istenecek bilgi ve belgeler ile birlikte 02/08/2011 SALI; GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) müracaat etmesi gerekmektedir.

3- Başvuru öncesinde Karaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 2.000,00 TL. (İkibin TL.) yatırılarak, buna ilişkin makbuzun ı yukarıda sayılan belgelerle birlikte idaremize verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan j başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Yönetmeliğin 14. maddesine göre kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir.

5- Yatırımcıların müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvuracakları gibi taleplerini Posta (PTT) aracılığı ile de yapabilirler. Ancak postada doğabilecek gecikmeden dolayı İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

7- Ayrıca irtifak hakkı tesisine ilişkin bütün bilgiler; www.milliemlak.gov.tr. internet adresinden Karaman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nden veya 0338 213 30 01 nolu telefondan bilgi alınabilir.  İLAN OLUNUR.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com