Milli emlak kiralama ihale şartları!

Milli emlak kiralama ihale şartları!

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi için belirli ihale şartları bulunuyor.İşte milli emlak kiralama ihale şartları..


Milli emlak kiralama ihale şartları!

Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiraya verilmesi işlemleri esasen 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Bakanlığımızca çıkarılan Genel Tebliğ ve Genelgelere göre yürütülüyor.


Kiralama işlemlerinde Valilikler görevlendiriliyor.Kiralama işlemleri,anılan Genelgeden muaf tutulan kiralama işlemleri hariç Başbakanlıktan izin alınması gerekiyor.


Taşınmazla ilgili kiralama işlemleri için taşınmazın bulunduğu yerdeki Defterdarlığa/Malmüdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor.


İhaleye İdarenin İta amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandirmak ve denetlemekle görevli olanlar,bentlerde belirtilen kisilerin esleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayin hisimlari,

yine (1), (2) ve (3) numarali alt bentlerde belirtilen kisilerin ortaklari (bu kisilerin yönetim kurullarinda görevli olmadiklari anonim ortakliklar hariç),

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diger kanunlardaki hükümler geregince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katilmaktan yasaklanmis olanlar katılamıyor


Milli emlak kiralama ihale şartları!


Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları, işin gereğine göre Defterdarlık veya Malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri gerekiyor.Milli emlak kiralama dilekçe örneği!Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com