Milli Emlak mevzuatında yine değişiklik!!!

Milli Emlak mevzuatında yine değişiklik!!!Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin işgalen kullanıldığının tespiti halinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek ecrimisil tespit, takdir ve tahsil işlemlerine ilişkin esas ve usuller


Hazine taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilenlerin dışında kalanların fiili durumları, İdarece hazırlanan program dahilinde mahallinde tespit edilerek ''Taşınmaz

Tespit Tutanağı'' düzenlenecek.

Söz konusu tutanakta, işgalin başlangıç tarihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, işgalcileri, kullanım amacı, ecrimisil (Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminatı), takdirinde yararlanılabilecek bilgiler ile bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilere yer verilecek.

Hazine taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ''Taşınmaz Tespit Tutanağına'' dayanılarak ecrimisil İdarece tespit edilecek ve karara bağlanacak.

Ecrimisilin tespit ve takdirinde, İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekline bakılmaksızın İdarenin bu taşınmazdan işgalden önceki haliyle elde edebileceği muhtemel gelir esas alınacak. İşgalden önceki haliyle fiziki ve hukuki açıdan tamamen benzer nitelikte olan iki taşınmazın farklı şekillerde kullanıma konu edilerek işgal edilmiş olması, her iki taşınmazdan farklı tutarlarda ecrimisil alınmasını gerektirmeyecek.

Ecrimisil tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek, imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi (tarım arazilerinde), alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı,

konumu, işgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir gibi her türlü objektif ölçüler dikkate alınarak rayiç değer tespit edilecek.

Ecrimisilin tespitinde ayrıca, aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, gerektiğinde ilgisine

göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde

bulundurulacak.

Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde ''Ecrimisil İhbarnamesi'' düzenlenerek fuzuli şagile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilecek.

Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili İdareye dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilecek.

Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde muhasebe birimlerine ödenecek. Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi halinde ecrimisil, en az yüzde yirmibeşi peşin kalan kısmı ise İdarenin uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla bir yıl içinde taksitler halinde ödenebilecek.

Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanacak.

Ecrimisil ihbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin tebliğinden itibaren otuz günlük süre içinde ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi ve toplam ecrimisilin en az yüzde yirmibeşinin peşin olarak ödenmesi kaydıyla ecrimisil, en fazla bir yıl içinde taksitler halinde ödenebilecek. Ecrimisil taksitlerine kanuni faiz oranı uygulanacak.

Maliye Bakanlığı'nın, Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.