Milli Emlak'tan Ankara'da 31.1 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Milli Emlak'tan Ankara'da 31.1 milyon TL'ye satılık 4 arsa! Milli Emlak'tan Ankara'da 31.1 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü, Ankara'nın Pursaklar ve Keçiören ilçesindeki 4 arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış bedeli 31 milyon 102 bin TL olarak belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü, Ankara'nın Pursaklar ve Keçiören ilçesinde bulunan 4 arsayı 31 milyon 102 bin TL'ye satıyor. 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; 26/12/2018 tarihinde karşılarında belirtilen saatinde, Son sıradaki (sıra no: 21) 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile diğerleri aynı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Ulus Emlak Müdürlüklerinde, teşekkül edecek Komisyon huzurunda sırası ile ayrı ayrı ihale ile satılacaktır. (ADRES: Mithatpaşa Caddesi (Eski Sağlık Bakanlığı Kampüsü içi) D blok İhale Salonu Çankaya/ANKARA)

2 - İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
14.12.2018 “CUMA” SEDA 10655 “CD” (Mutlaka Gününde “Artırma İlanları”
(2)
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı - önlü TC no.lu nüfus cüzdanı
fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri
mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile
tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe
tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,
d) Kapalı Teklif ile satışı yapılacak taşınmazda ise; istenilen belgelerle birlikte usulüne uygun olarak 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca
hazırlanacak teklif mektubunun,
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

3 - Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

4 - 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlar (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

5 - Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.