Mirastan mal kaçırma dava dilekçesi!

Mirastan mal kaçırma dava dilekçesi! Mirastan mal kaçırma dava dilekçesi!

Miras hukukuna göre mirasbırakan kişi, bazı mirasçılarınını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla malların satışını gerçekleştirebiliyor. Bu durumda mirasçılar dava açabiliyorlar. İşte mirastan mal kaçırma dava dilekçesi!

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Mirastan mal kaçırma dava dilekçesi!


Miras hakkı tanınan kişiler Türk Medeni Kanunu’nda sayılıyor. Ölen kişinin mirası kanunda sayılan kişiler arasında paylaştırılaması gerekiyor. Fakat mirasçılar istemedikleri mirasçıları  malını satarak mirastan mahrum edebiliyorlar.


Mirasbırakan kişiler bazı yakın akrabalarının ya da aralamrında istemedikleri kişilerin mirastan pay almalarını engellemek için taşınmazların tapuda anlaşmalı olarak staışını gerçekleştiriyorlar. Bu durum en çok baba ya da anne ölmeden önce gayrimenkul mallarının tamamını onlarla arayı iyi tutan oğullarına satış gösterip karşılıksız devridiyor. Bu hususta konuyla ilgili yargıtay kararı örneği aşağıda yer alıyor;


Konuyla ilgili Yargıtay kararı..

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 1991/14140

K. 1991/1517

T. 8.2.1991

• MUVAZAA İDDİASI ( Zamanaşımına Tabi Olmaması )

• ZAMANAŞIMINA TABİ OLMAMA ( Muvazaalı İşlem )


818/m.18


ÖZET : Muvazaalı işlem hiçbir hüküm doğurmayacağı gibi zaman geçmekle de geçerlilik kazanamaz. O nedenle zamanaşımına tabi değildir. 


DAVA : Taraflar arasında görülen davadan dolayı verilen 27.12.1988 tarih 427837 sayılı hükmün duruşmalı olarak temyizen incelenmesi süresinde davacı vekili tarafından istenilmekle; süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelenerek, gereği düşünüldü:


KARAR : Davacı; gerek dava dilekçesinde, gerekse duruşma sırasında verdiği layıhasında "muvazaa" hukuksal nedenine dayandığını bildirmiş, iptal ve tescil isteğinde bulunmuştur. Mahkemece, zamanaşımının gerçekleştiğinden söz edilerek davanın reddine karar verilmiştir. Ne varki, muvazaalı işlemin hiçbir hüküm doğurmayacağı ve böyle bir işlemin zaman geçmekle de geçerlilik kazanamayacağı kararlılık gösteren yargısal uygulamada ve öğretide açıkca vurgulanmış bulunmaktadır. O halde, davanın esasının incelenip değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu: üzere reddedilmesi doğru değildir.

 

SONUÇ : Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün belirtilen nedenden ötürü HUMK.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 16.5.1989 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesinin 14. maddesi gereğince gelen temyiz eden vekili için 100.000 lira duruşma avukatlık parasının temyiz edilenden tahsiline, peşin alınan harcın temyiz edene geri verilmesine, 8.2.1991 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Vefat eden bir yakınınız sizin mirastan hak almanızı engellemek için tapuda satış yaptığını fark ettiyseniz eğer bu hususta belgeler ve şahitler ile mahkemeye başvurabiliyorsunuz. Mahkemeye başvuru yapabilmeniz için öncelikli olarak bir dilekçe yazmanız gerekiyor. 


Mirastan mal kaçırma dava dilekçesi örneği..


… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DAVACI :VEKİLİ :DAVALI :KONU : Tenkis isteminden ibarettir.AÇIKLAMALAR :1- Muris; davalıya mirasından mal kaçırmak amacıyla … ada … pafta … parselde kayıtlı taşınmazı devretmiş ve tapuda ferağ işlemini davalı üzerine geçirmiştir. Müvekkil tarafından bu durum yeni öğrenilmiştir.2- Taşınmaz … TL kıymetinde olmasına rağmen …TL ye tapuda satış gösterilmiştir. Bu işlem muvazaalıdır.3- Müvekkilin muristen almaya hak kazandığı mahfuz hissesine tecavüz edilmiştir.4- Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için sayın Mahkemeye başvuru zorunlu hale gelmiştir.HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, HMK ve sair ilgili mevzuat.HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları,veraset ilamı, tanık beyanları,tapu kayıtları vs. 


yasal deliller.SONUÇ VE İSTEM : Müvekkile ait saklı payın tenkisi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/2012Davacı Vekili


Av.

pus