Muğla Fethiye'de 24 işyeri ihale usulü satışa çıkarılıyor!

Muğla Fethiye'de 24 işyeri ihale usulü satışa çıkarılıyor! Muğla Fethiye'de 24 işyeri ihale usulü satışa çıkarılıyor!

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden yapılan açıklamaya göre Muğla Fethiye'de 24 işyeri ihale usulü satışa çıkarılıyor...24 (YİRMİDÖRT) ADET TAŞINMAZ İŞYERİ AYRI AYRI OLARAK SATILACAKTIR

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

Muğla ili Fethiye ilçesi Göcek Beldesi İskele mevkiinde bulunan ve Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine (İl Özel İdaresine) ait, tapunun 24C3D pafta, 417 ada 2 parselde 24 işyeri (743,14m2.) olmak üzere 24 (Yirmidört) adet taşınmaz işyeri ayrı ayrı olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile tekrar satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Taşınmaz ile ilgili bilgiler:

a) İli/İlçesi/Mahallesi/Mevkii           : Muğla / Fethiye / Göcek Beldesi İskele

b) Pafta/Ada/Parsel/Yüzölçümü       : 24C3D pafta, 417 ada 2 parsel 743,14 m2

e) Cinsi/Vasfı/Niteliği                      : 24 adet taşınmaz işyeri

2 - İhale Şartnamesinin temin edileceği ve görülebileceği yer: İhale ile ilgili taşınmaz satış şartnamesi ve diğer evrakları Muğla İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde her gün mesai saatleri içerisinde görebilir. İhaleye girecek olan istekliler, şartname ve ekleri için her işyeri için ayrı 250.-TL. (İkiyüzelliTürklirası) ihale doküman bedeli olarak ödemek zorundadır.

Adres: Fethiye ilçesi Göcek Beldesi İskele mevkii

Telefon ve Fax numaraları: 214 07 00-214 35 27 / 111,112 - 212 66 45

3 - İhalenin Yapılacağı Yer: Muğla İl Özel İdaresi Kültür Merkezi binası İl Encümen Toplantı Salonu (Şeyh Mahallesi Kurşunlu caddesi 1 Nolu Özel İdare Hizmet binası /MUĞLA)

4 - İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat: 25/07/2013 Perşembe günü Saat: 14’15’den başlayıp 5‘er dakika arayla 24 (yirmidört) işyerinin satış ihalesi yapılacaktır.

5 - Tekliflerin ihale tarihi ve saatine kadar verileceği yer: İstekliler tekliflerini 1 Nolu İl Özel İdaresi Hizmet binasının 3. katındaki İl Encümen Müdürlüğüne teslim edebilirler. Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler, ihale zarflarını ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 25.07.2013 günü saat 14,00’e kadar kadar sıra numarası alındı belgesi karşılığında teslim edecekler. Posta, fax, kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

7 - Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Miktarı;

Fethiye ilçesi Göcek Beldesi İskele mevkiindeki 417/2 ada/parseldeki 24 (yirmidört) adet işyerlerin satış işine ait tapu bilgileri, muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları ile ihale saatleri aşağıya çıkarılmıştır.

MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ GÖCEK BELDESİNDE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR TABLOSU


8 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

a) Gerçek kişiler için, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer adres belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon numarası ile fax numarası varsa elektronik posta adresi), aslını göstermek şartıyla üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Tüzel Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya benzer bir makamdan 2013 yılında alınmış sicil kaydı olduğuna dair belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzeli Kişileri adına teklif vermeye ve temsil yetkisi olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlardan aldıkları yetki belgesinin ve noter tasdikli imza sirküsü örneklerinin aslı yada noter onaylı suretleri,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeler,

e) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. nci maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

f) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen tahmin edilen bedelin (Muhammen Bedel) % 3 oranında Geçici Teminatı T.C. Ziraat Bankasındaki TR 940 001 000 201 357 582 225 003 veya Halk Bankasındaki TR 420 001 200 925 900 007 000 001 nolu Muğla Şubesindeki İl Özel İdaresi hesabına yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu veya banka teminat mektubunu, ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme gideri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

10 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

11 - Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeni 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

İlan olunur.

5642/1-1Dosyayı görüntülemek için tıklayın