Mustafa Demir Kapalıçarşı'nın restorasyonunu anlattı!

Mustafa Demir Kapalıçarşı'nın restorasyonunu anlattı! Mustafa Demir Kapalıçarşı'nın restorasyonunu anlattı!

550 yıllık tarihiyle İstanbul'un simgesi haline gelen tarihi Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Fatih Belediyesi tarafından yürütülen çalışma vatandaştan da destek görüyor.Fatih Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa De­mir Ka­pa­lı­çar­şı­’da ya­pı­lan res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rın­dan bah­set­ti.  De­mir “Ka­pa­lı­çar­şı, ‘kul­la­na­nı çok sa­hi­bi yo­k’ di­ye ta­nım­la­ya­bi­le­ce­ği­miz bir yer­di. Biz bu­nu de­ğiş­ti­ri­yo­ruz. Ta­ri­hi ye­ni­den can­lan­dı­ra­rak, kul­la­na­nın sa­hi­bi ol­du­ğu bir şek­le dö­nüş­tü­rü­yo­ru­z” de­di. Baş­kan De­mir, Ka­pa­lı­çar­şı'da ya­pı­lan ye­ni­le­me­nin sa­de­ce ya­pı­sal ol­ma­dı­ğı­nı da be­lirt­ti.

 

Böy­le­si­ne önem­li ta­ri­hi mi­ra­sın sa­de­ce şek­li de­ğil, yö­ne­tim­sel res­to­ras­yo­nun­dan bah­se­den De­mir “Ka­pa­lı­çar­şı'nın tek so­ru­nu yok. En önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri yö­ne­ti­mi­nin ol­ma­ma­sı. Kul­la­na­nı çok, sa­hi­bi yok di­ye­bi­le­ce­ği­miz bir yer­di. Yö­ne­tim ku­ru­lu oluş­tu­ru­la­mı­yor­du. Çün­kü mev­cut Kat Mül­ki­ye­ti Ka­nu­nu’­na gö­re ay­rı ay­rı par­sel­ler­den oluş­muş bir ya­pı­ tek par­sel ola­rak gö­rü­le­me­di­ğin­den bir yö­ne­tim oluş­tu­ru­la­maz­dı. Bun­la­rın hep­si­ni çö­zü­me ka­vuş­tur­du­k” de­di.

 

Bir ta­raf­tan pro­je­yi ge­liş­ti­rir­ken bir ta­raf­tan da hu­ku­ki en­gel­le­rin kalk­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan De­mir, “Çı­kan ye­ni ka­nun­la Ka­pa­lı­çar­şı ve ben­ze­ri ya­pı­la­rın yö­ne­tim ku­rul­la­rı oluş­tu­ru­la­bi­lir ha­le gel­di ve bu­gün ilk de­fa Ka­pa­lı­çar­şı'da se­çim­le iş ba­şı­na ge­len bir yö­ne­tim bulunacak. Ar­tık ta­ri­hi Ka­pa­lı­ça­şı, kul­la­nanın yö­net­ti­ği bir yer ola­ca­k” di­ye ko­nuş­tu.

 

Se­çim­le iş ba­şı ya­pa­cak yö­ne­tim ku­ru­lu­, do­kuz ta­ne­si Ta­ri­hi Ka­pa­lı­çar­şı es­na­fı ol­mak şar­tıy­la 13 ki­şi­den olu­şa­cak. Ge­ri­ye ka­lan dört ki­şi ka­mu ku­rum­la­rın­dan se­çi­le­cek. Yü­rüt­me­nin ko­lay­laş­ma­sı için ku­ru­la Fa­tih Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nden de üye­ler ek­le­ne­cek.

 

De­mir, Ka­pa­lı­çar­şı'nın Dün­ya Tu­rizm Ör­gü­tü'nün ha­zır­la­dı­ğı 'dün­ya­nın en çok zi­ya­ret edi­len tu­ris­tik yer­le­ri' lis­te­sin­de yer al­dı­ğı­nı söy­ler­ken “100 bin met­re­ka­re­lik bir alan­da, içe­ri­sin­de 3 bin 150 dük­kan­la hiz­met ve­ren, dün­ya­nın ilk alış­ve­riş mer­ke­zi. Bu ta­ri­hi mi­ra­sı­mız or­ta öl­çek­li bir Ana­do­lu şeh­ri gi­bi. Bu­ra­da ya­pa­ca­ğı­mız ve yap­tı­ğı­mız her şey bü­yük bir has­sa­si­yet ge­rek­ti­ri­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. 

 

Ye­ni­le­me pro­je­si ku­ru­lun­da sa­de­ce mi­mar­la­rın ça­lış­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten De­mir “Da­nış­ma ku­ru­lu­muz içe­ri­sin­de, halk­la iliş­ki­ler uz­man­la­rı­mız, sa­nat ta­rih­çi­le­ri­miz ve hu­kuk­çu­la­rı­mız da bu­lun­du­” de­di.


İstanbullu projeden memnun


Başkanlığı süresince yarımadada tarihi dokuyu tekrar hayata geçiren ve yarımadanın güzelliklerini ortaya çıkaran Başkan Mustafa Demir “Bu tarihi yarımadada bir şey yapıyorsanız ve kimseyle tartışmadan bunu yapabiliyorsanız, demek ki iyi bir şey yapıyorsunuzdur” diyerek İstanbulluların Kapalıçarşı’da yapılan restorasyon çalışmalarından memnun olduğunu belirtti.


Çarşı yeniden doğacak


Başkan Demir yapılan restorasyon çalışmalarının ardından Kapalıçarşı’nın ilk günkü haline dönüşeceğini söyledi.


En büyük yardım bakanlıktan

 

Mustafa Demir, yıllar alacak bir çalışmanın hızlamasında Kültür Bakanlığı'nın büyük desteği olduğunu söyledi. 


BAŞKAN ESNAFI ZİYARET ETTİ


Kapalıçarşı esnafını ziyaret eden Başkan Mustafa Demir, sohbet edip vatandaşların sıkıntılarını dinledi.


Bugün