Müteahhitler konut kredisi faizlerinde düşüş bekliyor!

Müteahhitler konut kredisi faizlerinde düşüş bekliyor! Müteahhitler konut kredisi faizlerinde düşüş bekliyor!

Konut kredisinde düşük faiz beklentisi arttı. Müteahhitler yakın gelecekte yüzde 1’in altının test edileceğini söyledi. Faizin 0,95’e gerilemesi ise 100 bin liralık krediyi 10 yıl vadede 25 bin 573 lira ucuzlatacak.İs­tik­rar or­ta­mı­nın ye­ni­den sağ­lan­ma­sıy­la bir­lik­te göz­ler ko­nut kre­di­si baş­ta ol­mak üze­re kre­di fa­iz­le­ri­ne çev­ril­di. İn­şa­at sek­tö­rü­nün ön­de ge­len isim­le­ri fa­iz­le­rin bir­den hız­la yük­sel­di­ği­ni be­lir­te­rek, se­çim son­ra­sı olu­şan is­tik­rar or­ta­mıy­la bir­lik­te fa­iz­le­rin ye­ni­den ilk çık­tı­ğı nok­ta olan 0,95 se­vi­ye­le­ri­ne ge­le­bi­le­ce­ği­ni ak­tar­dı.


Fark 25 bin 573 lira


Özel­lik­le ko­nut kre­di­le­rin­de fa­iz­le­rin ilk etap­ta 1,25’ler­den 0,95’le­re ka­dar ge­ri­le­me­si de­mek ko­nut kre­di­si kul­la­na­cak ki­şi­le­rin her 100 bin li­ra­ya 10 yıl va­de­de 25 bin 573 li­ra da­ha az kre­di fai­zi öde­me­si şek­lin­de he­sap­la­nı­yor. Uzun va­de­de fa­iz­le­rin 0,65 se­vi­ye­si­ne ka­dar ge­ri­le­ye­bi­le­ce­ği­nin ha­yal ol­ma­dı­ğın­dan yo­la çı­ka­rak yap­tı­ğı­mız fa­iz he­sap­la­ma­sın­da ise far­kın 10 yıl va­de­de 50 bin li­ra­ya yak­laş­tı­ğı göz­le­ni­yor.
Em­lak Ko­nut Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ku­rum hız­la yük­se­len fa­iz­le­re rağ­men ko­nut sa­tış­la­rı­nın ay­nı hız­la düşme­di­ği­ni be­lirt­ti. Ku­rum, “Ko­nut kre­di­sin­de fa­iz­le­rin aşa­ğı­ya gel­me­si muh­te­mel. An­cak ben ilk etap­ta 1,25’ler­den yüz­de 1’e doğ­ru bir ge­ri­le­me bek­li­yo­rum. Eko­no­mi­de­ki olum­lu ha­va­nın art­ma­sı ve güç­len­me­si ile bir­lik­te uzun va­de­de 0,65’ler de müm­kün gö­rü­nü­yo­r” de­di. Ko­nut kre­di­le­ri­ne olan il­gi­nin 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri son­ra­sı yük­se­len fa­iz­ler­le azal­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Ar­taş İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sü­ley­man Çe­tin­sa­ya “İs­tak­rar or­ta­mı­yla birlikte ya­kın ge­le­cek­te bek­len­tim yüz­de 1’in al­tı. Za­ten ko­nut kre­di­sin­de yıl­lık fa­iz yüz­de 12’yi geç­me­me­li. Uzun dö­nem­de ise 0,65 se­vi­ye­le­ri fa­iz­de ha­yal de­ği­l” şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

Kredili alımda azalma var


Ha­zi­ran ayın­dan bu ya­na fa­iz­le­rin 1,29’la­ra ka­dar çık­ma­sı ko­nut alı­cı­sı­nı da ban­ka­lar­dan uzak­laş­tır­dı. Bir ön­ce­ki yıl ha­zi­ran, tem­muz, ağus­tos ve ey­lül ay­la­rı­nın top­la­mın­da kre­di ile sa­tı­lan ko­nut sa­yı­sı 201 bin 423 olur­ken ra­kam bu yı­lın ay­nı ay­la­rın­da yüz­de 32 dü­şe­rek 135 bin 962’ye ge­ri­le­di.Kredi iştahı önemli  Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Biz de faizlerin kısa süre içinde en az yüzde 1 'lere kadar gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi. Yıllmaz, "Faizlerin aşağıya gelmesi konut satışlarını artırır. Kredi iştahı artarsa konut alma isteği ertelenmez" dedi. 
 Ekonomi büyürse faizler düşer 

Sektörde güvenin tazelendiğini belirten Torunlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun da konut kredi faizlerinde düşüş öngördü. Torun, Türk halkı istikrara oy verdi. Bundan sonra hükümetin atacağı adımlar önemli. Ekonomik reformlar Türkiye'yi yukarıya taşıyacak. Ekonomi büyürken faizlerde düşecek. Ben de konut kredi faizlerinde daha önce gördüğümüz 0,65 seviyelerinin yeniden test edileceğini öngörüyorum" açıklamasını yaptı. 


Bugün Gazetesi/ Emine Açar