Mutlak tarım arazilerinde yapılaşma şartları!

Mutlak tarım arazilerinde yapılaşma şartları! Mutlak tarım arazilerinde yapılaşma şartları!

Mutlak tarım arazilerinde yapılaşma şartları 19 Temmuz 2005 tarihinde 25880 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında açıklanıyor...Mutlak tarım arazilerinde yapılaşma şartları!

Mutlak tarım arazileri, Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topografik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazilerine mutlak tarım arazisi deniyor. 


Mutlak tarım arazilerinde yapılaşma şartları 19 Temmuz 2005 tarihinde 25880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında açıklanıyor.  


Kanun gereğince, mutlak tarım arazisi, tarımsal üretim amacı dışında kullanılamıyor. Ancak Bakanlığın uygun görmesi halinde ve belli koşullar altında ihtiyaca yönelik yapılar yapılabiliyor.


Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı

MADDE 13. — Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;

             

a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,

             

b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,

             

c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,

             

ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,

             

d) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar,

             

İçin bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir.

             

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir.

             

Tarımsal amaçlı yapılar için, projesine uyulması şartıyla ihtiyaç duyulan miktarda her sınıf ve özellikteki tarım arazisi valilik izni ile kullanılır.

             

Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında izin alan işletmeciler, faaliyetlerini çevre ve tarım arazilerine zarar vermeyecek şekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdürler.

             

Bu madde kapsamında valiliklerce verilen kararlara yapılan itirazlar, Bakanlık tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Tarım arazilerinin korunması ve amaç dışı kullanımına dair uygulamaların usûl ve esasları tüzükle düzenlenir.


Mutlak tarım arazisi satışı!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com