Nef Çağlayan Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Nef Çağlayan Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Nef Çağlayan Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Nef Çağlayan Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi, Erden Timur Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 5 Nisan'da Beşiktaş, Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Kuleleri'nde kuruldu.Nef Çağlayan Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi, Erden Timur Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 5 Nisan'da  Beşiktaş, Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Kuleleri'nde kuruldu. 


Nef Çağlayan Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1- Arsa, arazi mesken ve işyeri niteliğinde her türlü gayrimenkulün inşası, ihyası, satın alınması, kiralanması, işletilmesi, yerli yabancı özel resmi gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi ve satılması bu amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında ticari/idari/teknik tesisler kurulması, hertürlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, okul, dershane, sağlık tesisleri, depolar, villa, tatil köyü, otel,motel kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, iş yerleri, ticaret merkezleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri, veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak devir ve temlik etmek, kiraya vermek kiralamak,  2- Yurtiçi ve yurtdışında her türlü turistik tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, inşaat etmek ve her türlü işletmeciliğini yapmak, turizm ve eğlence amaçlı olarak, otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyleri dinlenme evleri, termal tesisler, yüzme havuzları, hamam, sauna, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçeleri, nargile salonları ve benzeri yerleri kurmak, inşa etmek, kiralamak,kiraya vermek, almak, satmak ve bu tesislere ait otopark vb. yerleri kurmak ve işletmek. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için; 1. Patent, ihtira beratı, marka, know-how anlaşmaları yapar, satın alır, iktisap eder, kiralar ve hakları üçüncü kişilere satar, devreder,kiraya verir ve rehin hakkı tanır. 2. Konusu ile ilgili her türlü tesisler kurar, bunları işletir, kiraya verir veya satar. 3. Başkalarına ait gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirebilir veya bunlar üzerinde sair hakları iktisap edebilir veya bunları fek ve terkin ettirebilir. 4. Bu konuların gerçekleşmesi için hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara girebilir, mübadele edebilir, ipotek, rehin ve teminat olarak gösterebilir, yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişilerden, finans kurumlarından, bankalardan, kredi müesseselerinden borç alabilir, borçlanma mukaveleleri yapabilir, kredi kullanabilir, mal ve kefalet kredileri temin edebilir. 5. Konusu ile ilgili her türlü ihraç kapsamlı olarak yurtdışı ve yurtiçi sergilerde bulunabilir, fuarlara katılabilir, temsilcilikler kurabilir. 6. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa,sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde alım, satım, cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 7. Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak, 8. Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından, her türlü krediler, emfal kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması aracılık yapmak kaydı ile kullanılması,  9.  Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tescili, tasarruflarında bulunulması, 10.   Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleriteminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, 11.  Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, intira hakları ve beraatlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 12.  Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi, 13.  Konu ile ilgili her nevi plan, proje ve mühendislik hizmetleri ile teknik müşavirlik, taahhüt ve tesisat işlerinin taahhüdünde bulunmak ve inşaatlar yapmak, inşaat malzemelerini alıp satmak, yurt dışı işlerle ilgili gerekli makine ve teçhizatın yurt dışına götürülmesi, bunların ve yurt dışından temin edilenlerin yurda getirilmesi, 14.  Hazır beton ve her türlü prefabrik yapı elemanları ihracatı, ithalatı, transit ticareti ve pazarlamasını yapmak, 15.  Şirket Amaç ve Konusunu gerçekleştirme için iç ve dış piyasalardan orta ve uzun vadeli borçlara girebilir, krediler temin edebilir. 


Nef Çağlayan Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Kuleleri 2 Kat:3