Nevşehir Belediyesi'nden satılık 30 arsa!

Nevşehir Belediyesi'nden satılık 30 arsa!Nevşehir Belediye Başkanlığı, 11 mahalleside bulunan 30 arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin ihalesi 23 Eylül 2020 günü gerçekleşecek. 


Nevşehir Belediye Başkanlığı, 11 mahalleside bulunan 30 arsayı 23 Eylül 2020 günü satıyor. Gayrimenkullerin ihalesi açık teklif usulü ile gerçekleşecek. 

Nevşehir Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağı tabloda belirlenen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince tabloda belirlenen usüllere göre satış ihalesi yapılacaktır.
2 - İhale 23 Eylül 2020 Çarşamba günü tabloda belirlenen saatlerde Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.
A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.
D. İmza sirküleri vermesi
a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.
G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Muhammen bedel ve teminatlar;

Nevşehir Belediyesi

Yukarı tabloda belirlenen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır. 

a) Tahmini bedel üzerinden tabloda belirlenen oranında geçici teminat alınacaktır.

6 - İhaleyi alan; ihale bedelini İhale Onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak ödeyecektir. Peşin ödemede indirim uygulanmayacaktır. Taksitli ödemek istemesi durumda 4 taksitte: Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında ödenecek olup noterden sözleşme imzalanacaktır.

7 - Arsalara ilişkin bilgi ve belge Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.

8 - İhaleye ilişkin, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

9 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.