01 / 07 / 2022

Nevşehir Uçhisar Kaya Otel 9 yıllık kiralama işi ihalesi 30 Ekim'de!

Nevşehir Uçhisar Kaya Otel 9 yıllık kiralama işi ihalesi 30 Ekim'de!

Nevşehir'de yer alan Uçhisar Kaya Otel, KDV hariç ayda 100 bin TL bedelle 9 yıllığına kiralanacak. Uçhisar Kaya Oteli kiralama işinin ihalesi 30 Ekim 2014 tarihinde yapılacak...
Uçhisar Belediye Başkanlığından:


1 - İHALE KONUSU OLAN İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Mülkiyeti Belediyemize ait Nevşehir İli, Merkez, Uçhisar Kasabası, Aşağı Mahalle mevkiinde kain ve tapunun 2 - 8 pafta 792-793 parsel ve 8 pafta 8612 parselde kayıtlı üç taşınmaz üzerinde kurulu 1 adet Otel (Uçhisar Kaya Oteli) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü İle 9 (Dokuz) yıl süreyle Kiraya verilecektir.

2 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: İhale Şartnamesi ve ekleri Uçhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası aşağı Mahalle değirmen sokak No: 1 UÇHİSAR/NEVŞEHİR adresinde görülebilir ve 100 TL (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığı satın alınabilir.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhalenin yapılacağı yer Uçhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası toplantı salonu aşağı Mahalle değirmen sokak No:1 UÇHİSAR/NEVŞEHİR

 

İhalenin yapılacağı yer: Uçhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası toplantı salonu aşağı Mahalle değirmen sokak No: 1 UÇHİSAR/NEVŞEHİR


İhale tarihi: 30.10.2014 Perşembe Günü


İhale saati: 14:00


İhale usulü: 2886 Sayılı D.İ.K. 35/a Kapalı Teklif Usulü


 

4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

a) Garimenkülün aylık muhammen Kira bedeli KDV hariç 100.000,00 TL (Yüz Bin Türk Lirası)’dir.

b) Geçici teminat Miktarı : 324.000,00 TL (Üç Yüz Yirmi Dört Bin Türk Lirası)

c) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Uçhisar Belediyesi veznesine yatırılması zorunludur.

5 - İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:

A - Kanuni ikametgahı olması,

B - Türkiye' de tebligat için adres göstermesi,

C - Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - İmza Sirküleri Vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Aslı veya noterden tasdikli sureti.

c) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E - İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir.

G - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları kuruluş ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

6 - TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

Teklifler 30/10/2014 Perşembe günü Saat 14:00’e kadar Uçhisar Belediye Başkanlığı aşağı Mahalle değirmen sokak No:1 UÇHİSAR/NEVŞEHİR adresinde bulunan İhale komisyon başkanlığına teslim edilecektir.

İlan olunur.

9082/1-1