Nrt Grup Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Nrt Grup Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sultanbeyli'de 1 milyon TL sermaye bedeli ile Nurettin Gülden tarafından kuruldu.Nrt Grup Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sultanbeyli'de 1 milyon TL sermaye bedeli ile Nurettin Gülden tarafından kuruldu.

Nrt Grup Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Sirket amaç ve konusunu gerçeklestirmek için; 1 -) Sirket amaç ve konusuyla ilgili hususları gerçeklestirebilmek üzere ithal edilen ve satın alınan bilcümle mamul, ilk yardımcı ve ara maddelerin alınması, depolanması kara hava, demir ve deniz yolu ile nakli, tevzii ve sevki için gerekli her türlü araç ,tesisat, teçhizat ve makine ve vasıta, depo, mağaza, satış mağazası ve teshir yerleri, satın alma suretiyle temin etmek, icabında satmak veya başka suretlerde elden çıkartmak. 2 -) Şirket amaç ve konusuyla ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak ve bu işletmeye veya şirketlerle birleşmek. 3 -) Bu amaçla ihtira beratı ,model ve kesim gibi sınai mülkiyet haklarına iktisap etme, gereğinde bunları şirket lehine tescil ettirmek, lisans, ihtira beratı, teknik bilgi, marka, model, resim, ticaret unvanı, goodwill, peste maliye, gayri maddi hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapmak, bunları almak, satmak, kiraya vermek veya bunlar üzerinde tasarruflarda bulunmak. 4 -) Şirket isleri için iç ve dış piyasalardan kredi alabilir. 5 -) Şirket amaç ve konusuyla ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak gerek yurt içinde gerekse yabancı memleketlerde temsilcilikler ihdas etmek, mümessillikler kabul etmek, vekalet, hizmet, acentelik, taahhüt, komisyonculuk, taşeronluk ve şirket konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek, şirket amaç ve konusunun gereği olarak kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdetmek, akreditif almak, aval ve kefalet kredileri ile diğer kredileri temin etmek. 6 -) Şirket konusunu oluşturan her türlü gayrimenkuller, menkul mallar ve taşıtları tamamen veya hisseli olarak satın alabilir veya satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. Gayrimenkuller üzerinde şirketin leh ve aleyhine ve üçüncü sahışlar lehine dilediği şartlarda her türlü ipotek ve rehin tesis edebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehini kısmen yada tamamen kaldırabilir, leh ve aleyhine her türlü ayni haklar tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkulları üzerine kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilebilir veya bunları fesih edip kaldırabilir, satış vaadinde bulunabilir .Yapılan satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve teminatı için aynı şahsi her türlü teminat alabilir veya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Abdurrahmangazi Mah.Osman Bedrettin Sk.Ets Iş Merk.3/5 Sultanbeyli