YPT Grup Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

YPT Grup Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!YPT Grup Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Oktay Erim Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 60 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde kuruldu.


YPT Grup Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Oktay Erim Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 60 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde kuruldu. 


YPT Grup Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığıbinalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak vebunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. ŞİRKET YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇ VE KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN a. Konusu ile ilgili ham yarı mamul ve mamul maddelerinin alım satım yapabilir b. Şirket çalışma konusunda giren malların satımını yapabilmek için teşhir ve satış mağazaları dükkânlar açabilir c.  Konusu ile ilgili ithalat ihracat mümessillik komisyonculuk acentelik işleri yapabilir d. Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir e.Konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir gerektiğinde satabilir kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini intifa senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir gerektiğindesatabilir f. Konusu ile ilgili marka ihtira beratı know how ustalık ve diğer sınaî mülkiyet haklarını iktisap edebilir devirve ferağ edebilir. Bunlar üzerinde lisans antlaşmaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar distribütörlük mutemetlik bayilikler ticari vekillik danışmanlık anlaşmaları hususunda bilcümle akit ve muameleler yapabilir. g. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller ulaşım ve diğer araçlar alır satar kiralar kiraya verir ipotek eder alır irtifak gibi  aynı haklar iktisap  edebilir inşaat ifraz  ve tevhid kat irtifakı  kat mülkiyeti tesis eder  ipotekleri uzatabilir  değiştirir fek eder  kiralar kiraya verir kira akdini tapuya tescil ettirir. Gayrimenkullerle ve aynı haklarla her türlü ve çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir h.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.


YPT Grup Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Caddesi, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok /134