Ödeme emrine itiraz edilir mi?

Ödeme emrine itiraz edilir mi?Vergi borcunu vadesinde ödemeyen kimselere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal beyanında bulunmaları lüzumu bir ödeme emri gönderiliyor. Peki, ödeme emrine itiraz edilir mi?


Ödeme emrine itiraz edilir mi?

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 55. maddesine göre amme alacağını örneğin vergi borcunu vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal beyanında bulunmaları lüzumu bir ödeme emri ile tebliğ olunuyor. Peki, ödeme emrine itiraz edilir mi?


Bahsi geçen kanunun 58. maddesine göre kendisine ödeme emri tebliğ olunan kişi veya kurum, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yer için yetkili bulunan vergi mahkemesi nezdinde itirazda bulunma hakkına sahip.


Ödeme emrine itiraz sebepleri şu şekilde sıralanıyor:

- Böyle bir borcunun olmaması,

- Borcunu kısmen ödenmesi,

- Borcun zamanaşımına uğraması, 


Yukarıda yer alan sebeplerden birinin oluşması ile ödeme emrine itiraz için tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabiliyor.


Borcun bir kısmı için dava açılabilir mi?

Borcun bir kısmına dava açılabilir. Ancak dava dilekçesinde dava açılacak kısmın türü ve miktarının açıkça gösterilmesi gerekir. Dava dilekçesinde dava açılan vergi veya cezanın türü ve miktarının açıkça belirtilmemesi halinde dava açılmamış sayılır.


Ödeme emri neden gelir?