04 / 07 / 2022

ÖİB Ankara Yenimahalle arsası özelleştirilecek!

ÖİB Ankara Yenimahalle arsası özelleştirilecek!

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Yenimahalle'nin Yuva ilçesinde bulunan arsayı üzerindeki binalarla birlikte özelleştirecek. İhaleye son teklif verme tarihi 7 Ekim 2015 olarak belirlendi.TAŞINMAZ ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, aşağıda belirtilen taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Satışa Konu Taşınmaz:  Ankara  İLİ, YENİMAHALLE İLÇESİ, YUVA MAHALLESİ, 43264 ADA, 9 PARSELDEKİ 4.649 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ (ÜZERİNDEKİ BİNALARLA BİRLİKTE)

Geçici Teminat Bedeli (TL): 100.000

İhale Dokümanı Bedeli (TL): 50.-

Son Teklif Verme Tarihi:07.10.2015


 

1 - İhale, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilmek için taşınmaz için İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

3 - İhale Dokümanı bedeli, İdarenin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesinin    TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu

  Kurumsal Şubesinin                                                    TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez

  Şubesinin                                                                    TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; teklif sahibinin ismi ile taşınmaza ait bilgiler yer alacaktır. (Ortak Girişim Grubu üyelerinden sadece birinin ihale dokümanı alması ve dekontta, sadece bir üyenin adının olması yeterlidir.)

4 - İhale konusu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

7 - Ayrıca; (312) 585 83 30 numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.