Çukurova Balkon

ÖİB Antalya'daki gayrimenkulün  imar planı onayladı!

ÖİB Antalya'daki gayrimenkulün  imar planı onayladı! ÖİB Antalya'daki gayrimenkulün  imar planı onayladı!

Antalya ili Kemer ilçesi Kemer mahallesinde yer alan 283 ada, 8 ve 9 parsellere ilişkin imar planları ve plan değişiklikleri onaylandı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından (ÖİB)  Antalya'daki bazı parsellerin imar planları ve plan değişikliklerine onay verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karar Sayısı: 1485
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Antalya ili, Kemer ilçesi, Kemer Mahallesi, 283 ada, 8 ve 9 parsellere ilişkin “Otel Alanı (Emsal:0.40, Yençok:4 Kat)” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.