Çukurova Balkon

ÖİB Muğla'daki gayrimenkulün imar planını onayladı!

ÖİB Muğla'daki gayrimenkulün imar planını onayladı! ÖİB Muğla'daki gayrimenkulün imar planını onayladı!

Muğla ili Bodrum ilçesi Bitez mahallesinde yer alan 349 ada, 2 parsele ilişkin imar planları ve plan değişiklikleri onaylandı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından (ÖİB)  Muğla'daki bazı parsellerin imar planları ve plan değişikliklerine onay verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karar Sayısı: 1486
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla ili, Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi 349 ada, 2 parsele ilişkin “Gelişme Konut Alanı (E:0.40. Yençok:2 Kat), Günübirlik Tesis Alanı {E:0.Ö5), Sosyal Tesis Alanı (E:0.60, Yençok: 10,50 m.), Teknik Altyapı Alanı, Kumsal-Plaj, Park, Genel Otopark ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak özelleştirme idaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme idaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayıl; imar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında; kanunun geçici 29 uncu maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 ine; maddesi gereğince karar verilmiştir.