Çukurova Balkon

ÖİB Muğla'daki gayrimenkulün imar planını onayladı!

ÖİB Muğla'daki gayrimenkulün imar planını onayladı! ÖİB Muğla'daki gayrimenkulün imar planını onayladı!

Muğla ili Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'nde yer alan 603 ada, 3 numaralı parsele ilişkin imar planları ve plan değişiklikleri onaylandı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından (ÖİB) Muğla'daki bazı parsellerin imar planları ve plan değişikliklerine onay verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karar Sayısı: 1489

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla ili Bodrum ilçesi, Gökçebel Mahallesi, 609 ada, 3 numaralı parsele ilişkin "Ticaret-Konut Alanı (E:0.20 Yençok:2.Kat)" "Gelişme Konut Alanı (E:20 Yençok:2 Kat), "Rekreasyon Alanı","Park" ve "Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve 16/4/2019 tarihli ve 937 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özeleştirme idaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına,3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.