ÖİB Niğde'deki gayrimenkul satışını onayladı!

ÖİB Niğde'deki gayrimenkul satışını onayladı! ÖİB Niğde'deki gayrimenkul satışını onayladı!

Niğde San Köprü mahallesinde yer alan 1.313 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satışı  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar kapsamında onaylandı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararı kapsamında  Niğde San Köprü mahallesinde yer alan 1.313 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satışı onaylandı.

Karar Sayısı: 1460

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca; özelleştirme kapsam ve programında bulunan Niğde ili, Merkez ilçesi, San Köprü Mahallesi, 591 ada, 422 parseldeki

1.313.85    m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihale sonucımda verilen;

"Niğde ili, Merkez ilçesi, San Köprü Mahallesi, 591 ada, 422 no.lu parselde bulunan

1.313.85    m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıiann özelleştirme ihalesinde 6.750.000 (Altimilyonyediyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Halil DÎŞKAYA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Halil DİŞKAYA’nm sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 6.660.000 (Altımilyonaltıyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Hamdi ARUK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hamdi ARUK’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 6.600.000 (Altımilyonaltıyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Yusuf DALAR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yusuf DALAR’m sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline"

dair 25/6/2019 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu karar çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmesinin imzalanması ile işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığımı! yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.