ÖİB TCDD'nin Balıkesir arsasını sattı!

ÖİB TCDD'nin Balıkesir arsasını sattı!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Balıkesir ili, Edremit ilçesi'ndeki arsayı Etter Karabıyık'a sattı.TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  29/5/2015

Karar No    :  2015/36

Konu          :  TCDD/Balıkesir/Edremit/ Akçay Taşınmazının Satışı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 27/04/2015 tarih ve 2620 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 30/04/2009 tarih ve 2009/20 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay mahallesi, 862 ada, 490, 497, 129, 130, 131, 502, 504 ve 861 ada, 488 numaralı parsellerde kayıtlı arsa ve üzerindeki yapıların (Balıkesir/Akçay Taşınmazları) özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; “TCDD adına kayıtlı, Balıkesir/Akçay Taşınmazlarının 17.050.000.- (Onyedimilyonellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Etter KARABIYIK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Etter KARABIYIK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 17.000.000.- (Onyedimilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İlami AYAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İlami AYAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen Kararın onaylanmasına,

2-Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.