ÖİB tta Gayrimenkul'e ait İzmir'deki gayrimenkulü sattı!

ÖİB tta Gayrimenkul'e ait İzmir'deki gayrimenkulü sattı!

ÖİB tta Gayrimenkul'e ait olan t; İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yazıbaşı Mahallesi'nde bulanan gayrimenkulü sattı. Satış kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  29/5/2015

Karar No    :  2015/37

Konu          :  İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mahallesi, 1337 No.lu,

                       Parseldeki Taşınmaz ve Üzerindeki Binaların Özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 24/04/2015 tarihli ve 2580 sayılı yazısına istinaden;

tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait;  İzmir  ili, Torbalı ilçesi, Yazıbaşı Mahallesi, 1337 no.lu parseldeki 55.879,94 m2 yüzölçümlü sanayi alanı imarlı taşınmaz ve üzerindeki binaların, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;


1-“Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 11.310.000 (Onbirmilyonüçyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 10.125.000.- (Onmilyonyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ege Boru ve Teknik Tesisat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ege Boru ve Teknik Tesisat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.