Ölen kişiye ait gayrimenkuller, mirasın intikali ve mirasçılar!

Ölen kişiye ait gayrimenkuller, mirasın intikali ve mirasçılar! Ölen kişiye ait gayrimenkuller, mirasın intikali ve mirasçılar!

Bir kimsenin ölümü halinde, ölen kişiye ait gayrimenkul ya da gayrimenkuller, mirası reddetmemiş kanuni mirasçılarına geçer. Mirasın intikalini sağlayan olay ölümdür. Kişinin ölümüne bağlı olarak, kanundan doğan mirasçılık söz konusudur...

Bir kimsenin ölümü halinde, ölen kişiye ait gayrimenkul ya da gayrimenkuller, mirası reddetmemiş kanuni mirasçılarına geçer. Mirasın intikalini sağlayan olay ölümdür.


Kişinin ölümüne bağlı olarak, kanundan doğan mirasçılık söz konusu olabileceği gibi mirasçılık sözleşmesine (örneğin vasiyetname) dayanan mirasçılık da söz konusu olabilir. 


Mirasçıların, kendilerine intikal eden gayrimenkulle ilgili olarak, öncelikle mirasçı olduklarını kanıtlamaları gerekir. Bunun için mümkün olan en kısa zamanda sulh hukuk mahkemesine veya notere başvurulup Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) alınması gerekmektedir. Veraset ilamı; ölen kişinin "mirasçılarının kim olduğunu" ve "miras hisselerini" belirten hukuki bir belgedir. Mirasın intikali ise bir kimsenin ölümü halinde, gayrimenkulün, alınan veraset ilamında belirtilen mirasçılar adına tescili işlemidir. 


2- Gayrimenkulün Mirasçılara Hisseli (Müşterek) Mülkiyet Olarak İntikali Gayrimenkulün, mirasçılara "kanuni miras paylan oranında" hissedarlık esasına göre intikali mümkündür. 

MK'nın 688. maddesinde de ifade edildiği gibi paylı (müşterek) mülkiyette, birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla malik (mülkün sahibi) olmaktadır. Bu paylar devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından da haczedilebilir. Daha basit bir anlatımla, müşterek mülkiyet, bir eşya üzerindeki mülkiyet hakkının, üzerinde tasarruf edilmesi mümkün paylara ayrılmış olarak, birden fazla kişiye ait olmasıdır. 


Müşterek mülkiyette, eşya üzerinde tek bir mülkiyet hakkı söz konusu olmaktadır. 

Eşya üzerindeki mülkiyet hakkı, aynı anda birden fazla kişiye ait bulunmaktadır. Müşterek maliklerden her biri, eşya üzerindeki mülkiyetin, sadece bir bölümüne sahiptir (1). 


Şükrü Kızılot/ Hürses Gazetesi