Ordu'da 13.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Ordu'da 13.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Orbel İnşç Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş. Ordu Altınordu'da yer alan gayrimenkulü 13 milyon 637 bin 781 TL bedelle satışa çıkardı.


Orbel İnşç Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş. Ordu Altınordu'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün toplam satış bedeli 13 milyon 637 bin 781 TL bedelle satışa çıkardı.

ARSASI İLE BİRLİKTE RUHSATLI ANAHTAR TESLİMİ AKARYAKIT LPG VE
MADENİ YAĞ İSTASYONU SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR
ORBEL İNŞ. GÜV. TAAH. HİZ. NAK. TURZ. SAN. ve TİC. A.Ş.’nden:

1) Mülkiyeti ORBEL A.Ş. adına kayıtlı Ordu ili Altınordu ilçesi Şahincili (Karşıyaka) Mahallesi 4985 ada 3 parselde bulunan 2694.99 m2 alana sahip taşınmaz ve taşınmaz üzerinde yapılan Akaryakıt LPG ve Madeni Yağ İstasyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2) İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı;
2.1. İdarenin Adı : Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San ve Tic. A.Ş.
2.2. İlgili Birim : Satınalma ve İdari İşler Yönetmenliği
2.3. İlgili Adres : Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No: 1 Altınordu/ORDU
2.4. İletişim Telefonu, Faks : 0(452) 505 5152 / 0(452) 222 9252
2.5. İhalenin Yapılacağı Yer : Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş.  Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No: 1 Altınordu/ORDU
2.6. İhale Tarihi ve Saati : 02/02/2021 Salı günü Saat 14:00
2.7. İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulüyle.
3) Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Taşınmazın muhammen satış bedeli K.D.V. Hariç 13.637.781,63 TL (Onüçmilyonaltı yüzotuzyedibinyediyüzseksenbirTürkLirasıaltmışüçKuruş) olup, geçici teminat miktarı ise
muhammen satış bedelinin % 3’ü olan 409.133,44 TL (DörtyüzdokuzbinyüzotuzüçTürkLirası kırkdörtKuruş) 'dur.
4) Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı; Şartname ve ekleri Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş. Satınalma ve İdari İşler Yönetmenliği biriminden 500,00 TL bedelle satın alınacaktır.
5) İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterler;
A) Gerçek Kişiler:
1- Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
2- Nüfus kayıt örneği.
3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

Ordu

4- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
5- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 4- 6- 7- 9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 
7- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
8- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
9- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
B) Tüzel Kişiler:
1- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/ veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
3- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
5- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 5- 6- 8- 9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
6- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
7- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
8- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
9- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
6) Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği; İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Satınalma ve İdari İşler Yönetmenliğine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.
Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17.
maddesi gereğince ilan olunur.