Ortaklığın giderilmesi dava masrafını kim öder?

Ortaklığın giderilmesi dava masrafını kim öder? Ortaklığın giderilmesi dava masrafını kim öder?

Ortaklığın giderilmesi davasını bir hissedar diğerlerine karşı açıyor. Peki Ortaklığın giderilmesi dava masrafını kim öder? Ortaklığın giderilmesi dava masrafını davayı açan mı öder, yoksa tüm paydaşlar mı?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Ortaklığın giderilmesi dava masrafını kim öder?

Ortaklığın giderilmesi davasını bir hissedar diğerlerine karşı açıyor. Bu davada, bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdiriliyor.


Davayı, taşınmaz hissedarlarından biri, diğerlerine karşı açıyor. Bu noktada, ortaklığın giderilmesi dava masrafını kim öder? Ortaklığın giderilmesi dava masrafını davayı açan mı öder? Ortaklığın giderilmesi dava masrafını tüm paydaşlar mı öder?


Ortaklığın giderilmesi davası masrafları ile ilgili karar Yargıtay tarafından verildi. 2004/3036 Esas ve 2004/3095 Karar sayılı Yargıtay kararı gereğince, paylaşma davasında yargılama giderlerinin tüm hissedarlar tarafından karşılanması gerekiyor.


YARGITAY

6.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 26.4.2004 

Esas: 2004/3036 

Karar:2004/3095


Paylaşma Davasında Yargılama Giderlerinin Tüm Paydaşlardan Payları Oranında Tahsiline Karar Verilmelidir


Özet:Paylaşma davaları, paylı ya da elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi mallarda paydaşlar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçişi sağlayan, iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Bu özelliği gereği bu nevi davalarda paydaşlar yargılama gideri ve vekalet ücretinden payları oranında sorumludurlar. Yerel mahkemenin yargılama giderlerinin tümünün davalıdan tahsiline karar vermesi isabetsizdir.


- 1086 sayılı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU m. 416, 417, 561 


Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.


Dava, bir adet taşınmazın paydaşlığının giderilmesine ilişkindir. Mahemece satış kararı verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere göre, temyiz eden davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.


Davacı vekili, dava dilekçesinde, dava konusu edilen 10 parsel No`lu taşınmaza tarafların birlikte malik olduğunu, taşınmazın kullanımında ve paylaşımında anlaşamadıklarını belirterek, taşınmazın satışı suretiyle paydaşlığın giderilmesini talep etmiştir. Davalı, Trabzon`da ikamet ettiğinden Kartal`da bulunan taşınmazla ilgilenemediğini, davacı ile anlaşamadıkları iddiasının doğru olmadığını, davanın haksız ve kötü niyetle açıldığını, taşınmazın tamamını kendisinin almak istediğini, taraflar arasındaki anlaşmazlığın devam etmesi halinde taşınmazın satışını kendisinin de istediğini beyan etmiştir.


Paydaşlığın giderilmesi davaları, paylı ya da mülkiyeti hükümlerine tabi mallarda paydaşlar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Davanın bu özelliği gereğince paydaşlar, yargılama giderleri ve vekalet ücretinden payları oranında sorumludurlar. Mahkemece yargılama giderlerinin paydaşlardan payları oranında tahsiline karar verilmesi gerekirken, bundan zühul olunarak yazılı şekilde tüm yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar vermesi hatalı görüldüğünden, hükmün bozulması gerekmiştir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK`nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 26.04.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi örneği!


pus