Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Galataport projesi açıklaması!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Galataport projesi açıklaması!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Salıpazarı Kruvaziyer Liman Sahası'na ilişkin imar planlarının yürütmesinin durdurulmasına dair karar verilmediğini açıkladı. ÖİB'ye göre mahkemenin 17 Nisan'daki kararı yanlış yorumlandı...


ÖİB, Salıpazarı Kruvaziyer Liman Sahası'na ilişkin imar planlarının yürütmesinin durdurulmasına dair karar verilmediğini bildirdi.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Danıştay 6. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararını kaldırarak, Salıpazarı Kruvaziyer Liman Sahası'na (Galataport) ilişkin imar planlarının yürütmesinin durdurulmasına dair karar verilmediğini bildirdi.


ÖİB'den, yapılan yazılı açıklamaya göre, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca Salıpazarı Kruvaziyer Liman Sahası'na ilişkin verilen 17 Nisan 2014 tarihli kararın, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebebiyet verecek şekilde yorumlanarak "Galataport imar planlarının yürütmesinin durdurulduğu" ifadeleriyle 13 Ekim 2014 tarihinden itibaren basın yayın organlarında haberler yayımlandığı belirtildi. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.


Açıklamada, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası (İstanbul Büyükkent Şubesi), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İstanbul Şubesi) tarafından Salıpazarı Kruvaziyer Liman Sahası'na ilişkin imar planlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle ÖİB aleyhine Danıştay 6. Dairesince dava açıldığı ve ilgili kararla yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği kaydedildi.


Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:


"TMMOB Mimarlar Odası (İstanbul Büyükkent Şubesi) tarafından söz konusu karara itiraz edilmiş olup Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca 17 Nisan 2014 tarih ve YD İtiraz No:2013/894 sayılı kararında 'Davacı odaların dava dilekçesindeki iddiaları, uyuşmazlığın niteliği göz önünde bulundurulduğunda mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması gerektiği sonucuna varıldığından bu yola başvurulmaksızın verilen itiraza konu kararda hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle yerinde yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmek üzere davacının itirazının kabulüne, Danıştay 6. Dairesinin 23 Eylül 2013 günlü E:2013/821 sayılı kararının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir' hükümleri yer almıştır.


Söz konusu karar metninde açık bir şekilde belirtildiği üzere, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Danıştay 6. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararı kaldırılmış olup bu aşamada Salıpazarı Kruvaziyer Liman Sahası'na ilişkin imar planlarının yürütmesinin durdurulmasına dair bir karar verilmemiştir."


Sabah