Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugün 29147 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafında yapılan uzmanlık sınavlarına ilişkin değişiklik...


YÖNETMELİK


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE


DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 25/6/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Uzman yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü veya İdarece uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü sınavdan oluşur.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Resmî Gazete’de,” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”


MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.