Palandöken'de belediyeden satılık 10,1 milyon TL'ye arsa!

Palandöken'de belediyeden satılık 10,1 milyon TL'ye arsa! Palandöken'de belediyeden satılık 10,1 milyon TL'ye arsa!

T.C. Palandöken İlçe Belediye Başkanlığından Emlak İstimlak Müdürlüğü Erzurum Palandöken'de yer alan arsaları ihale ile satışa çıkarıyor. Arsaların toplam bedeli ise 10 milyon 102 bin TL.T.C. Palandöken İlçe Belediye Başkanlığından Emlak İstimlak Müdürlüğü Erzurum Palandöken'de yer alan arsayı ihale ile satışa çıkarıyor. Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Yasanın 17 ve 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

ihale 20.06.2017 tarihine müsadif Salı günü saat 14.00, 14.10, 14.20 ve 14.30 saatleri arasında Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;


1- İkametgah ilmuhaberi,nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi,vekaleten katılmak isteyenlerin 2017 yılı tasdikli vekaletnamelerini,tüzel kişiler adına

katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeler ile geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını

ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.


2- Şatışı yapılacak olan Ada 6090 Parsel 5 de kayıtlı Konut arsası ihale Onay tarihinden itibaren 15 ( Onbeş ) gün içerisinde İhale bedelinin % 50 si peşin olmak üzere geri kalan% 50 lik kısmı ise 12 (oniki) ay eşit taksitle Tefe Tüfe farkı uygulanarak, Ada 5927 Parsel 18-19-20 de kayıtlı Ticari Konut arsalarının % 50 si peşin olmak üzere kalan % 50 si ise 24 (yirmidört) ay eşit taksitle Tefe Tüfe farkı uygulanarak ödenecektir.Satışı yapılacak olan arsalar KDV den muaftır.

Diğer her türlü yasal vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

3- Her bir arsa satışı için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur.

4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin Tekliflerini 20.06.2017 tarihinde saat 13.30 'a kadar Palandöken Belediyesi Yazı İşleri

Müdürlüğüne tekliflerini vermek zorundadırlar.

6- Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

7- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.