Pamukkale Üniversitesi'nden 46.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Pamukkale Üniversitesi'nden 46.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Denizli Merkezefendi'de yer alan gayrimenkulü 46 milyon 595 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Denizli Merkezefendi'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 46 milyon 595 bin TL olarak belirlendi.


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: Mülkiyeti Üniversitemize ait aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saatinde, taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dâhilinde aşağıda parsel numarası, adası, tapu alanı, imar durumu, metrekare rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz satışı yapılacaktır.

Pamukkale Üniversitesi

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler; 
İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir; A) İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE: 
a) Türkiye'de Kanuni ikametgâhı olması, 
b) Tebligata esas adres beyan, 
c) Noter tasdikli imza beyannamesi, 
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f)Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi, 
g) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
h) Muhammen bedelin %3'ü tutarındaki geçici teminat, geçici teminat nakit yatırılacak ise , nakit ödendiğine dair makbuz, 
ı) Terör Taahhütnamesi, 
i) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyan ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir. 

B) İSTEKLİ TÜZEL KİSİ İSE: 
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış (2020) Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
b) Tebligata esas adres beyanı, 
c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, 
d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adma düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
fMuhammen bedelin yüzde 3'ü  tutarındaki geçici teminat, geçici teminat nakit yatırılacak ise nakit yatırı ödendiğine dair makbuz,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
h) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
i) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
j) Ortak girişim olması halinde orlak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir,
k) Terör Taahhütnamesi (Şirketlerde Ortaklara ait Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu üyelerine ait).

5- İhale dokümanı Pamukkale Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından 100.00.-TL (Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
6- Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nu 37. maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını 13.07.2020 Pazartesi günü saat I5:00’e kadar Pamukkale Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Satış ve Kiralama Şube Müdürlüğü'ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir,
7-İlanda yer almayan hususlar için Şartnamede belirtilen hükümler geçerlidir.
8-İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,
9-Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV tygulanmayacaktır.
10-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Pamukkale Üniversitesi