Peker GYO pay satışı için SPK'ya başvurdu!

Peker GYO pay satışı için SPK'ya başvurdu!

Peker GYO hissedarlarından Hasan Peker'in sahip olduğu paylardan 72 milyon adet ve Sn. Ayşegül Peker'in sahip olduğu paylardan 40 milyon adet payın satışı amacıyla hazırlanan bilgi formlarının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı.


Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay satış bilgi formu hakkında açıklama yaptı. 

Peker GYO hissedarlarından Hasan Peker'in sahip olduğu paylardan 72 milyon adet ve Sn. Ayşegül Peker'in sahip olduğu paylardan 40 milyon adet payın satışı amacıyla hazırlanan bilgi formlarının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı.

Peker GYO'nun KAP açıklaması: 
Sermeye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 27. maddesinin birinci fıkrasında;

"Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayelerinin yüzde onunu aşan pay satışlarının;
a) İlgili ortaklıkların sermayesinin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da,
b) Yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan,
ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesi öncesinde, Kurulca esasları belirlenen pay satış bilgi formu düzenlenir ve bu form satış öncesinde Kurulun onayına sunulur. İhraççı, pay satış bilgi formunun hazırlanmasında gerekli kolaylaştırıcı tedbirleri alır. Borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde onunu aşan nitelikteki payların, ilgili ortaklar tarafından borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için 15 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında MKK'ya yapacakları başvuru öncesinde, Kurulca onaylanan bilgi formu KAP'ta ilan edilir."
denilmektedir. 
Anılan maddenin ikinci fıkrasında ise ortakların satışı yapılacak paylarının ayrı ayrı dikkate alınacağı ve bilgi formunun her bir ortak bazında düzenleneceği ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, Şirketimiz hissedarlarından Sn. Hasan Peker'in sahip olduğu paylardan 72.000.000 adet ve Sn. Ayşegül Peker'in sahip olduğu paylardan 40.000.000 adet payın satışı amacıyla hazırlanan bilgi formlarının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 

Kamu oyunun bilgilerine sunarız.