13 / 08 / 2022

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kantin kiraya verilecek!

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kantin kiraya verilecek!

Sağlık Bakanlığı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kantin yerini kiraya verecek.Sağlık Bakanlığı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kantin yeri için kiralama ihalesi düzenliyor. İhale 12 Şubat 2021 tarihinde saat 10:30'da yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden:
T.C. Sağlık Bakanlığı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi idarenin göstereceği yerde 36 Ay Süreli -1.Kat 254 m ² (İkiYüzElliDört) Kapalı Alan , 21 m² (YirmiBir) Açık toplam 275 m² (İkiYüzYetmişBeş) Kullanım Alanına Sahip, Kantin Yerinin Kiraya Verilmesi ihalesi yapılacaktır.
1- İhale Konusu Taşınmazın Niteliği, Yeri ve Miktarı:
T.C.Sağlık Bakanlığı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastane idarenin göstereceği yerde 36 Ay Süreli -1. Kat 254 m ² (İkiYüzElliDört) Kapalı Alan, 21 m² (YirmiBir) Açık toplam 275 m² (İkiYüzYetmişBeş) Kullanım Alanına Sahip, Kantin Yerinin Kiraya Verilmesi
2- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
Şartname ve ekleri T.C. Sağlık Bakanlığı Pendik Eğitim ve Araştırma HastanesiSatınalma Biriminde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı doküman bedeli Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst Kaynarca-Pendik/İSTANBUL adresindeki T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI- Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (IBAN NO: Türkiye Halk Bankası Kartal Şubesi TR **********************66) hesabına yatırıldıktan sonra T.C. Sağlık Bakanlığı
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Biriminden satın alınacaktır.
3- İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte ve Hangi Usulle Yapılacağı: T.C. Sağlık Bakanlığı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst Kaynarca-Pendik/İSTANBUL adresinde 12.02.2021 Cuma günü saat 10:30 da İhale Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.
4- Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:
Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 2.294.516,34 TL (İkiMilyonİkiYüz DoksanDörtBinBeşYüzOnAltıTürkLirasıOtuzDörtKuruş)’un % 30’u oranında geçici teminat miktarı 688.354,91 TL (AltıYüzSeksenSekizBinÜçYüzElliDörtTürkLirasıDoksan BirKuruş)’dur. Teminat mektupları, teklifle birlikle zarf içerisinde idareye sunulur.

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ndeki kantin kiraya verilecek!

5- İsteklilerden Aranılan Belgelerin Neler Olduğu:
5.1. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir ikametgâh adres beyanı, tüzel kişi ise tebligat adresi,
5.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) a- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
b- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca, geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.3. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.4.
1) Gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi ve vergi kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası,
2) Tüzel kişi ise, Şirketin ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri
5.5. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge.
5.6. İhale tarihinden en çok 1 (bir) ay önce alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı.
5.7. Gerçek ve Tüzel kişi ihale tarihinden en çok 1 (bir) ay öncesine ait Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığını gösterir belge.
5.8. Gerçek ve Tüzel kişi ihale tarihinden en çok 1 (bir) ay öncesine ait Vergi Dairesinden alınmış Vergi Borcu olmadığını gösterir belge.
5.9. İhale dokümanı (İdarece hazırlanan kira şartnamesi ile kira sözleşmesi) dosyada sunulacaktır. Kira şartnamesinin 53. maddesinin altındaki bölüm ihaleye katılacak kişiler tarafından doldurularak imzalı ve kaşeli şekilde dosyaya konulacaktır.
5.10. İlan tarihinden geriye doğru son 5 yıl süreli kantin-büfe-kafeterya iş kollarında faaliyet gösterip, işin tamamlandığına ilişkin Kamu Kurumu veya Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi sunulacaktır.
İstekliler dosya ve belgelerini ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Komisyonuna vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Yönetmeliğin (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik) 28. maddesi hükümlerine göre uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.