PİMAŞ, bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunu açıkladı!

PİMAŞ, bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunu açıkladı!

PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri, bilanço, nakit akım tablosu ve faaliyet raporunu bildirdi


 

PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle;   "Bilanço Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 31.03.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL   V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 127.675.910 117.080.425 Nakit ve Benzerleri 4 8.283.930 7.333.987 Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar 71.776.769 75.767.466 - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 16 0 0 - Diğer ticari alacaklar 7 71.776.769 75.767.466 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 389.798 989.558 Stoklar 8 41.879.764 29.838.955 Canlı Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar 4.495.505 2.558.215   (Ara Toplam) 126.825.766 116.488.181   Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 850.144 592.244   DURAN VARLIKLAR 61.195.482 60.345.505 Ticari Alacaklar 7 472.710 503.633 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 287.217 287.217 Finansal Yatırımlar 5 828.144 618.943 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar 9 57.722.804 57.976.391 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 380.734 141.579 Şerefiye 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 Diğer Duran Varlıklar 1.503.873 817.742 TOPLAM VARLIKLAR 188.871.392 177.425.930   K A Y N A K L A R KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.050.028 99.764.764 Finansal Borçlar 6 65.359.073 66.376.048 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 17.823.527 17.021.856 - İlişkili taraflara ticari borçlar 16 31.666 32.994 - Diğer ticari borçlar 7 17.791.861 16.988.862 Diğer Borçlar 18.192.231 13.996.899 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14 0 0 Borç Karşılıkları 10 769.600 400 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 443.585 509.954 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.462.012 1.859.607   (Ara Toplam) 104.050.028 99.764.764   Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0   UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.610.159 15.505.271 Finansal Borçlar 6 15.594.600 10.442.200 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 - İlişkili taraflara ticari borçlar 0 0 - Diğer ticari borçlar 0 0 Diğer Borçlar 683.291 683.369 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Borç Karşılıkları 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 2.163.203 2.160.633 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14 2.169.065 2.219.069 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 Ö Z K A Y N A K L A R 64.211.205 62.155.895 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 64.211.205 62.155.895 Ödenmiş Sermaye 18.000.000 18.000.000 Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 40.802.957 40.802.957 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi İhraç Pirimleri 0 0 Değer Artış Fonları 33.473.303 33.411.076 - Yeniden değerleme fonu 32.813.570 32.950.084 - Finansal varlıklar değer artış fonu 659.733 460.992 Yabancı Para Çevrim Farkları 1.269.062 1.197.489 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0 Özel fonlar 5.883.119 5.878.995 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -37.002.232 -26.694.523 Net Dönem Karı/Zararı 1.784.996 -10.440.099 AZINLIK PAYLARI 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 188.871.392 177.425.930   Gelir Tablosu   Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide Dönem 01.01.2012 - 31.03.2012 01.01.2011 - 31.03.2011 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY Raporlama Birimi TL TL TL TL   SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 26.743.950 30.195.164 Satışların Maliyeti (-) -22.473.014 -25.025.958 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.270.936 5.169.206 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 BRÜT KAR/ZARAR 4.270.936 5.169.206 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -3.651.816 -2.510.427 Genel Yönetim Giderleri (-) -1.880.635 -1.617.983 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 Diğer Faaliyet Gelirleri 233.331 988.592 Diğer Faaliyet Giderleri (-) -425.393 -473.403 FAALİYET KARI/ZARARI -1.453.577 1.555.985 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 12 5.686.783 2.454.292 Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 13 -1.824.412 -3.889.602 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.408.794 120.675 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri -623.798 -900.712 - Dönem Vergi Gelir/Gideri 14 -646.480 -411.496 - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 14 22.682 -489.216 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.784.996 -780.037   DURDURULAN FAALİYETLER DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI 0 0   DÖNEM KARI/ZARARI 1.784.996 -780.037   Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.784.996 -780.037   Hisse Başına Kazanç 15 0,000992 -0,000433 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0   Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 15 0,000992 -0,000433 Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0      Kapsamlı Gelir Tablosu   Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide Dönem 01.01.2012 - 31.03.2012 01.01.2011 - 31.03.2011 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY Raporlama Birimi TL TL TL TL   DÖNEM KARI/ZARARI 1.784.996 -780.037   DİĞER KAPSAMLI GELİR Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 198.741 25.260 Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 736.986 Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 71.573 1.525.165 Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 270.314 2.287.411   TOPLAM KAPSAMLI GELİR 2.055.310 1.507.374   Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları 0 0 Ana Ortaklık Payları 2.055.310 1.507.374   Nakit Akım Tablosu   Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 31.03.2012 31.03.2011 Raporlama Birimi TL TL   İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar / (zarar) 2.408.794 120.675 Durdurulan faaliyetler vergi öncesi zarar Vergi karşılığı öncesi kar / (zarar) 2.408.794 120.675 Vergi karşılığı öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 1.023.002 1.158.987 Cari yıl şüpheli alacak karşılığı 7 99.719 Kıdem tazminatı karşılığı 145.279 187.639 Reeskont faiz gelir ve giderleri, net -398.219 75.489 Borç karşılıkları 507.973 813.372 Kullanılmamış izin ve prim tahakkukları 353.175 342.031 Faiz giderleri 13 911.868 605.954 Faiz gelirleri 12 -95.770 -27.581 Satış amacıyla elde tutulan gayrimenkul değer düşüklüğü karşılığı -100.818 Stok değer düşüklüğü karşılığı 8 8.285 9.289 Sabit kıymet satış zararı 1.872 İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 4.965.978 3.185.037 Ticari alacaklarda (artış)/azalış 4.190.617 -4.881.159 Kısa vadeli diğer alacaklarda (artış)/azalış 599.760 -906.034 Stoklarda (artış)/azalış -12.049.094 -11.483.996 Diğer dönen varlıklarda (artış)/azalış -1.937.290 -1.861.917 Diğer duran varlıklarda (artış)/azalış -686.131 -541.636 Uzun vadeli ticari alacaklarda (artış)/azalış 30.923 2.341.875 Kısa vadeli ticari borçlarda (artış)/azalış 824.470 -658.582 İlişkili taraflara borçlarda (artış)/azalış -1.328 -6.968 Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 15.513 454.680 Kısa vadeli diğer yükümlülüklerde (artış)/azalış -397.594 369.155 Kısa vadeli diğer borçlarda (artış)/azalış 4.195.332 2.346.303 Uzun vadeli diğer borçlarda (artış)/azalış -78 13.707 Şüpheli alacaklardan tahsilatlarda (artış)/azalış 77.109 4.285 Ödenen vergilerde (artış)/azalış -646.480 -379.348 Ödenen kıdem tazminatında (artış)/azalış -142.709 -157.533 Ödenen borç karşılıklarında (artış)/azalış -173.830 -308.914 İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit -1.134.832 -12.471.065 Yatırım faaliyetleri Satın alınan maddi ve maddi olmayan duran varlıklar -482.332 -910.824 Satış amacıyla elde tutulan gayrimenkul satış hasılatı 35.349 Alınan satış amacıyla elde tutulan gayrimenkuller -257.900 Alınan faiz 12 95.770 27.581 Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit -609.113 -883.243 Finansman faaliyetleri Alınan kredilerden sağlanan nakit 18.294.022 20.016.742 Kredi geri ödemeleri -14.639.112 -6.691.822 Ödenen faiz -431.353 -266.039 Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit 3.223.557 -13.058.881 Yabancı para çevirim farkları -529.669 408.188 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış / (azalış) 949.943 112.761 Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 4 7.333.987 3.043.744 Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 4 8.283.930 3.156.505   Özsermaye Değişim Tablosu   Finansal Tablo Türü Konsolide Raporlama Birimi TL   Ödenmiş sermaye Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları Hisse senedi ihraç primleri Yeniden değerleme fonu Finansal varlıklar değer artış fonu Yabancı para çevrim farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yasal yedekler Özel fonlar Geçmiş yıl zararları Net dönem karı (zararı) TOPLAM 1 Ocak 2012 bakiyesi 18.000.000 40.802.957 0 32.950.084 460.992 1.197.489 0 5.878.995 -26.694.523 -10.440.099 62.155.895 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 4.124 -10.444.223 10.440.099 0 Finansal varlıklar değer artışı, net 0 0 0 0 198.741 0 0 0 0 0 198.741 Yabancı para çevrim farkları 0 0 0 0 0 71.573 0 0 0 0 71.573 Yeniden değerleme fonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.784.996