25 / 09 / 2022

Pra İstanbul Gayrimenkul Geliştirme Yönetim ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Pra İstanbul Gayrimenkul Geliştirme Yönetim ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Pra İstanbul Gayrimenkul Geliştirme Yönetim ve Danışmanlık Limited Şirketi, Fatma Ekiz tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 9 Eylül'de Varyap Meridian Sitesi, Grand Tower'da kuruldu.Pra İstanbul Gayrimenkul Geliştirme Yönetim ve Danışmanlık Limited Şirketi, Fatma Ekiz tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 9 Eylül'de kuruldu.


Pra İstanbul Gayrimenkul Geliştirme Yönetim ve Danışmanlık Limited Şirketi iş konusu; 1-     Her türlü gayrimenkul geliştirme faaliyetleri ile gayrimenkullerin yönetilmesi ve bu hususlarda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi  2-     Her türlü gayrimenkul ve tesisin yönetilmesi ve bu konularda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi 3-     Her türlü gayrimenkul projelerinin tanıtım ,tasarım ve pazarlanması konusunda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi 4-     Her türlü gayrimenkulün alım-satım,devir işlemlerinde danışmanlık hizmetlerinin verilmesi 5-     Türkiye sınırları içinde veya  yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı  zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların geliştirme,yönetim  ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi 6-     Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının  ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri,  iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan şirket konusu ile  ilgili ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği  işi yapmak ve teslim etmek. 7-      Dekorasyonla ilgili spor  salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 8-     Her türlü bina, büro,tesis ve yapılar  ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik,  teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan,proje, teknik hesaplar,  danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım,fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 9-     İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemleri ile ilgili danışmanlık faaliyetleri  10-  Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım  ve çizim işlerinin yapımı. 11-  Şirket amaç ve konusuna giren hususlarda transit ticaret  yapar serbest ticaret ve serbest liman böl­gelerinden yararlanabilir, Yurtiçi  ve yurtdışında açılmış ve açılacak sergi fuar ve panayırlara iştirak edebilir. 12-  Şirket iştigal konusuna giren bilcümle patent proje ihtira beratı  know- how lisans ve benzeri fikri haklan iktisap eder bu haklan yur­tiçi ve  yurtdışı gerçek ve tüzel kişilere yürürlükteki mevzuata uy­gun satabilir  veya dilediği şekilde ve koşullarda kullanabilir kullandırabilir. 13-  Konusu ile ilgili gerek yurt içinde gerek yurtdışında  ticari faaliyette bulunan şirketlerin ve özel kişilerin mümessilliğini, tem­silciliğini yapmak, mümessilliği bu­lunduğu firma ve şirketlerin mal ve hizmetlerin alım ve satımını yap­mak. 14-  Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak teşvik almak ve konuyla il­gili bilfiil  teminatlar almak ve ver­mek sınai ve ticari    teşebbüslere katılmak şirketler kurmak kurul­muş şirketlere ortak olmak herhan­gi bir şirketi bünyesine almak mevzuat hükümleri dahilinde konusu ile ilgili  yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak yerli yabancı ani ve nakdi  sermaye ithal etmek yerli ve yabancı firmalarla lisans ihtira beratı  imtiyaz hakkı marka patent tescil gibi haklar al­mak ve satmak kiralamak  ve kiraya vermek. 15-  Konusu ile ilgili ihalelere işti­rak eder. Teklifler  verebilir ve bu iş­leri yüklenebilir. 16-  Şirket kendi ihtiyacı için her türlü kara, deniz, hava nakil vasıtaları, binek otomobil kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, tır gibi motorlu taşıtlar ile bunların yedek parçalarını alım satımını ithalat ve ihracatını yapabilir, 17-  Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir  kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları  tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek  edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa,  sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis  edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri  nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi  muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Geri Dön