Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi kuruldu!

Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi kuruldu!Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi Sarıyer'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Levent Deveci, Muhammed Zidan, Emin Cem Okcu ve Hakan Bucak ortaklığında kuruldu.


Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi Sarıyer'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Levent Deveci, Muhammed Zidan, Emin Cem Okcu ve Hakan Bucak ortaklığında kuruldu.

Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi konusu:
Şirketin ana faaliyet konusu, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkullerin geliştirilmesi, ekspertizi, satışı, pazarlanması, yönetimi ve bunlarla ilgili diğer her türlü hizmet ve danışmanlığın bir teknolojik ve yazılımsal altyapı/platform üzerinden müşterilere sunulması; yazılım ve aplikasyonların kodlanması, geliştirilmesi, yurt içinde veya yurt dışında kullandırılması, kiralanması, yayınlanması ve sair şekilde ticarileştirilmesi faaliyeti göstermektir. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilir: (a) Web siteleri kurmak, internet yayınları yapmak, sosyal paylaşım ağları ve televizyon programlarında benzeri tanıtım faaliyetlerinde bulunmak; (b) Faaliyet konusu dâhilinde olan menkul ve gayrimenkulleri almak, inşa etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ilişkin olarak ipotek, rehin veya diğer her türlü teminat vermek, kabul etmek, ipotekleri fek etmek; (c) Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek; (d) Amaç ve konusu ile ilgili olarak işleri yürütebilmek için nakil vasıtaları satın almak, sahibi bulunduklarını satmak, kiraya vermek veya işletmek, bu işler için gerekli bütün işlemleri yapmak; (e) Faaliyet konusu ile ilgili hususlarda kamu ve özel kuruluşlar ve şirketler ile sözleşmeler akdetmek; (f) Şirketin amacı ve konusu dâhilinde her türlü işi icra etmek, mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gümrük işlemleri ile sair muamelatı gerçekleştirmek, (g) Yerli veya yabancı bankalardan, kuruluşlardan kredi almak, bono veya diğer kıymetli evrakı düzenlemek; (h) Yurtiçi ve yurtdışında başka şirket veya işlerde menfaat sahibi olmak; (i) Yurtiçinde ve yurtdışında tesis, şube, temsilcilik, irtibat büroları, acentelik, bayilik, satış mağazaları, mümessillik büroları veya temsilcilikleri açmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak veya devretmek, franchise sözleşmeleri akdetmek; (j) Her nevi teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans, marka, ruhsatname, imtiyaz ve sair haklar satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, devretmek; (k) Yukarıda belirtilen amaçlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü sınaî ve ticari faaliyeti yapmak; (l) Yukarıda sayılan tüm faaliyet konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak; yurt içinde ve yurt dışında organizasyonlar düzenlemek.

Adres: Ayazağa Mh.Mimar Sinan Sk.Seba Offıce Bl No:21d/42 Sarıyer