QNB Finansbank'ın genel kurul kararları tescillendi!

QNB Finansbank'ın genel kurul kararları tescillendi!

QNB Finansbank'ın 26 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sonuçları tescil edildi...


QNB Finansbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı olağan genel kurul kararları hakkında açıklama yaptı.

QNB Finansbank'ın 26 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sonuçları tescillendi.

QNB Finansbank'ın KAP açıklaması:
Bankamızın 26/03/2020 tarihli olan genel kurul toplantısında;

- 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, 2018 yılı finansal tablolarının onaylanmasına,

- 25.09.2019 tarih ve 146 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan; Bankamızın kanuni takip hesaplarına intikal etmiş olan ipotek teminatlı krediler hariç olmak üzere, bireysel kredi, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı portföylerinden toplam 529,743,156.- TL alacağın; 71,100,000.- TL bedelle; işletme kredileri ve kredi kartları portföyünden 429,956,702.- TL alacağın 17,100,000.- TL bedelle Hayat Varlık Yönetim A.Ş 'ye alacağın devri (temliki varlık satışı) yöntemi ile satılması işleminin onaylanmasına,

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Yousef Mahmoud H N Al-Neama ve Adel Ali M A Al-Malki'nun seçiminin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Ali Teoman Kerman, Osman Reha Yolalan, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Noor Mohd J.A. Al -Naimi, Ramzi T.A. Mari, Durmuş Ali Kuzu ve Genel Müdür Temel Güzeloğlu ile 28.05.2019 tarihi itibariyle görevlerinden ayrılan Abdulla Mubarak N. Alkhalifa ve Ali Rashid A.A. Al-Mohannadi'nin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,

- 2019 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 2.622.156.605,87 – Türk Lirası safi karın, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kanuni yedek akçe tutarının ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmış olması nedeniyle, tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanılmasıyla ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür Temel Güzeloğlu dahil olmak üzere toplam 11 (onbir) olarak belirlenmesini, ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Ali Teoman Kerman, Durmuş Ali Kuzu, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Ramzi T.A. Mari, Noor Mohd J A Al-Naimi, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi'nin gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine; Osman Reha Yolalan'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Banka'nın Denetim Komitesi üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili hükümleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmelerine,

- Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 8.910 -TL huzur hakkı ödenmesine; Yönetim Kurulu üyelerinden Banka'da muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilmesine; Yönetim Kurulu üyelerine, komite üyelikleri nedeniyle yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere, 2021 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a kadar azami 145.000.000 -TL (yüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) ödeme yapılmasına,

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young) 2020 yılı hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine,

- Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine,

- 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde uyarınca Banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde belirlenmesi ve tüm bağışların ilgili mevzuat ve Bankamız Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

- 2019 yılı içerisinde toplam 1,048,437.50-TL'lik bağış yapıldığı ve yapılan bağışlara ilişkin kurum ve tutar bilgileri ortaklara açıklanmış; Bankamız "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası, 2019 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin bilgi sunulmuştur.

Toplantı tutanağı ile katılanlar cetveli ekte yer almaktadır.