28 / 05 / 2022

Reysaş GYO çıkarılmış sermayesini 500 milyon TL'ye artıracak!

Reysaş GYO çıkarılmış sermayesini 500 milyon TL'ye artıracak!

Reysaş GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı.Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'da (KAP) sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı.

Reysaş GYO'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 31 Mart 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı.

3.4 milyar TL'lik özkaynak
Şirketin konseli olan finansal raporuna göre, 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 döneminde, toplam özkaynakları 3 milyar 468 milyon 846 bin 305 TL olurken, bireysel finansal raporuna göre toplam özkaynakları 3 milyar 453 milyon 357 bin 301 TL olarak açıklandı. 

Yönetim Kurulumuz tarafından  4 Mayıs 2021 tarihinde aşağıda belirtilen hususlar görüşülmüş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır:

Sermayesini 500 milyon TL'ye çıkaracak

1) Şirket  Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin (Sermaye ve Paylar) vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketin 500 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 246 milyon 1 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 103,25203 oranında, 253 milyon 999 bin 999 TL artırılarak 500 milyon TL'ye çıkarılmasına,

Paylarını ihraç edecek

2) Artırılacak 253 milyon 999 bin 999 TL tutarındaki sermayeyi temsilen 253 milyon 999 bin 999 TL nominal değerli 253 milyon 999 bin 999 adet hamiline yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine,

3)Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 1 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,

15 günlük süre

4) Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ii günü mesai saati bitiminde sona ermesine,

5)Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde bu payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den daha düşük olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,

Egemen Döven satın alacak

6) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, şirketimize iletilen satın alma taahhüdü çerçevesinde, bedelleri tam ve nakden ödenerek Sn. Egemen Döven tarafından satın alınmasına,

7) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların Ģirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileĢtirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8) Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,

Başvuru yapılacak

9) Payların ihracı için hazırlanacak İzahname'nin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile ilgili diğer düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

10) Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve izahname, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Reysaş GYO'nun KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğin 9.maddesi gereğince 01/01/2021-31/03/2021 dönemine ait Finansal Tablolara ilişkin Sorumluluk Beyanı, Finansal Raporu, Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır

Biresel finansal raporu için tıklayın

Konselide olan finansal raporu için tıklayın

Faaliyet raporu için tıklayın

Sorumluluk beyanı için tıklayın