Sahil Emlakçılık Yatırım Limited Şirketi kuruldu!

Sahil Emlakçılık Yatırım Limited Şirketi kuruldu! Sahil Emlakçılık Yatırım Limited Şirketi kuruldu!

Sahil Emlakçılık Yatırım Limited Şirketi, Yousef Mohamed Elhadi Kshad tarafından 30 bin TL'lik sermaye ile 5 Mayıs 2015 tarihinde Merter, Platform Teras Evleri'nde kuruldu.Sahil Emlakçılık Yatırım Limited Şirketi, Yousef Mohamed Elhadi Kshad tarafından 30 bin TL'lik sermaye ile 5 Mayıs'ta kuruldu. 


Sahil Emlakçılık Yatırım Limited Şirketi iş konusu; 1.Emlak alım satımda aracılık ve komisyonculuk yapmak. Konusuyla ilgili yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek. Gayrimenkul ve emlak pazarlama konusunda eğitim vermek, eğitim alanlara sertifikalar vermek. Gayrimenkul alanına ve satışına yönelik müşteri taleplerini değerlendirmek, mali, iktisadi, teknik konularda danışmanlık hizmeti vermek, eğitimler sunmak. 2.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, ve ipotekleri fek edebilir.Gayrimenkul üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul, mükellefiyeti, bedeli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 4.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 5. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameli farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahısları devredilebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 6. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 7.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir,aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edilebilir. 8. Her türlü inşaat taahhüt işleri; toplu konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı, hasılat paylaşımı veya herhangi bir yöntemde binalar, toplu konutlar, iş merkezleri, fabrika binaları, imalathaneler, hastane vb. inşaatları yapmak, yaptırmak, işlemek. 9. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 10. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini tamamen kısmen taahhüt etmek. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 11. Arazi kullanımı, arsa imarı, haritacılık, tapu, yerleşim planları, bulvar, anayol, cadde, sokak, meydan vb. tanzimi, trafik düzenlemesi, ulaşım planları, altyapı ve içme suyu şebekelerine arıtma tesisleri, endüstriyel evrensel atıkların toplanması, arıtılması, toplu konut ve benzeri konularda planlama ve projelendirme hizmetleri, şirketin konuları ile ilgili proje, plan, teknik hesaplar ve teknolojik yenileme çalışmaları ile ilgili olarak mühendislik, mimarlık hizmetleri, onarım, restorasyon, inşaat taahhüt konularında mühendislik ve mimarlık hizmetlerini almak ve vermek. 12. Yurt içinde ve yurt dışında çevre dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti almak, vermek. İnşaat ve inşaat malzemeleri sektöründeki her türlü malın alımını satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 13. Her türlü ürünün ithalat, ihracat gibi dış ticaret işlemleri yapmak. 14. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması. 


Sahil Emlakçılık Yatırım Limited Şirketi adres: Merter, Platform Teras Evleri No:27 Daire:29.