Sakarya'da 1 milyon TL'ye soğuk hava deposu!

Sakarya'da 1 milyon TL'ye soğuk hava deposu!

T.C. Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, Sakarya ili Erenler ilçesi Erenler mahallesinde bulunan soğuk hava deposunu 1 milyon 49 bin 718 TL'ye izale-i şüyuu yoluyla satışa çıkardı. Satış, 17 Ocak 2012 Salı günü 14:00-14:10 saatleri arasında yapılacakVerilen ilan şöyle;

T.C SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2010/17 SATIŞ

İzale-i Şüyuu Yoluyla satışına karar verilen, aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış günü, saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen;

1- Sakarya İli, Erenler ilçesi, Erenler Mahallesi, Çınarlık Mevkii, 3638 parselde kayıtlı 4.887,00 m2 iki katlı kargir soğuk hava deposu ve bahçesi vasfındaki taşınmaz ile,

2- Sakarya İli, Serdivan ilçesi, Asagıdere Köyü, 2357 parselde kayıtlı 290,70 m2 arsa vasfındaki taşınmaz İİK. Hükümleri uyarınca acık arttırma İle ortaklığın giderilmesine ve paraya çevrilmesine karar verilmiştir.

İİK. 127 Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur.

GAYRİMENKULUN HALİ HAZIR DURUMU: Sakarya ili, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 3638 parsel arsa vasfındaki taşınmaz Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karsısında     [ yer almaktadır. Adnan Menderes Caddesine yaklaşık 300 mt mesafede ve köse parseli konumundadır. Bir yanında Adnan Menderes Caddesi bağlantısı karsısında Hızırtepe bağlantı yolu diğer yanından ise Erenler ilçesi bağlantı yolu geçmektedir. Otogara yaklaşık 500,00 mt mesafededir. Parselin konumu, alanı, geometrik sekH, imar ve inşaat     | durumu, sehlr merkezinde yer alması dikkate alındığında parselin m2 değeri 175,00 TL dlr Buna göre parselin talep tarihindeki değeri 855.225,00 TL dır. Parsel üzerinde     , iki katlı kargir soğuk hava deposu ve bahçe olarak kayıtlı olup insaa edilmiş birbirine bitişik ıkı ayrı betonarme olarak yapılmış blok bulunmaktadır. Yaklaşık 40 yıllık olan tesiste çatı yoktur. 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gördüğü ve duvarlarında catmalamar bulunmaktadır. Terk edilmiş durumda olup ic bölümlerde elektrik tesisatları doğramaları sökülmüş terk edilmiş durumdadır. Bu yapı sayılan özellikleri İtibarı İle Bayındırlık ve. Iskan Bakanlığının 2010 yılı yaklaşık maliyet bedeli cetveline göre II. Sınıf B gurubu yapı sınıfına girebileceği ve mevcut duruma göre yapı genel onarım gerektirdiği, hasarlı olduğu hususları da dikkate alınmış ve yıpranma payı %80 olarak belirlenmiştir. Talep tarihi İtibariyle soğuk hava deposunun değeri 131.983,20 TL dlr. 3638 parsel üzerinde yer alan iki adet ikişer katlı konut binası bulunmaktadır. Her iki yapının ic ve dışları sıvalı boyalı olup ahşap karkas tarzında yapılmıştır. Tamamen yıpranmış ve bakımsız durumdadır. Çatıları ahşap ve kiremit örtülüdür. Her ıkı yapıda bakımsızlık nedeniyle ekonomik ömrünü tamamlamış durumdadır. Bayındırlık ve iskan Bakanlığının 2010 yılı yaklaşık maliyet bedeli cetveline göre 3. sınıf A gurubuna girmekte olup mevcut durumları da dikkate alınarak yıpranma payı %80 olarak belirlenmiştir. Her iki yapıda aynı özelliktedir, ilk yapının talep tarihi itibariyle değeri ıı.468,80TL, diğer yapının talep tarihi itibariyle değeri ise 16.128,00 TL dlr. Yine aynı parsel üzerinde yer alan ve parsel girişinde bulunan betonarme temel ise subasman grobetonları dökülmüş durumdadır. 280,00 m2 inşaat alanındadır. Mevcut durumu İtibariyle bodrum üzeri İki katlı yapı değerlendirmesinde durumu %7 İlk tamamlanmış bölüme isabet etmektedir. 3. sınıf A grubuna göre talep tarihindeki değeri 8.780,00 TL dlr.

Sakarya ili, Serdivan ilçesi, Asagıdereköyü, 2357 parsel arsa vasfındaki taşınmazdır. Halen bos durumdadır. Cok azı eğimli bir alanda yer almaktadır. D-100 karayoluna yaklaşık 400 mt ve Sapanca Gölüne ise 150 mt mesafede olup Sapanca Gölü mutlak koruma alanında kalmaktadır. Çevresinde mevcut yapılar nedeniyle bölgede belediye alt yapı hizmetleri mevcut olup dava konusu parsel de bu hizmetlerden istifade etmektedir. Adapazarı merkezine yaklaşık 15 km uzaklıktadır. Parselin konumu, alanı, geometrik sekli ve göle olan yakınlığı ve günü birlik amaçlı kullanıma uygun durumda olması ve bu gibi taşınmazlara olan talepler ve yasal yapılaşma izninin bulunmaması dikkate alındığında parselin m2 değeri 90,00 TL olarak bellnmenmls olup parselin talep tarihindeki değeri 26.163,00 TL dır.

GAYRİMENKULLERİN İMAR DURUMU: Erenler ilçesi, Erenler Mahallesi, 3638 parsel sayılı taşınmaz iskan sahasında ve ayrık nizam iki kat imarlı olduğu, bir kısmının imar yolunda kaldığı ve parsel üzerinde ekonomik ömrüm doldurmuş binalar bulunduğu, imar planına göre parsel içinden iki ev ile soğuk hava deposu arasında 7,00 mt genişliğinde imar yolu ve güneybatı kösesinde imar yolu terkleri bulunmaktadır. Parsel 20,00 metrelik imar yoluna cephelidir. Serdivan İlçesi, Asagıdereköy, 2357 parsel sayılı taşınmaz plansız alanda kaldığından yasal bir inşaat izni verilmemektedir.

TAŞINMAZIN SATIŞA ESAS DEĞERLERİ: Satışa konu taşınmazın çevresi, mevki, hali haz'ır durumu ve emlak piyasasında bu tip taşınmazlara olan talepler; alım satım rayiçleri dikkate alarak 3638 parselin zemin değeri 855.225,00 TL, Soğuk hava deposunun değeri 131.983,20 TL, 1. yapının değeri 11.468,80 TL, 2.yapının değeri 16.128,00 TL, mevcut temel İnşaatının değeri 8.750,00 TL, 2357 parselin değeri 26.163,00 TL olmak üzere toplam 1.049.718,00 TL dlr. SATIŞ ŞARTLARI:

1- Yukarıda acık tapu kaydı, imar ve hali hazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazların;

1) Sakarya İli, Erenler ilçesi, Erenler Mahallesi, Çınarlık Mevkii, 3638 parselde kayıtlı 4.887,00 m2 iki katlı kargir soğuk hava deposu ve bahçesi vasfındaki taşınmazın

1. Satışı 17.01.2012 Salı günü saat 14.00-14.10 arasında Satışlar Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonuna yapılacaktır.

2) Sakarya İH, Serdivan İlçesi, Asagıdere Köyü, 2357 parselde kayıtlı 290,70 m2 arsa vasfındaki taşınmazın l.Satısı 17.01.2012 Salı günü saat 14.15-14.25 arasında Satışlar

Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonuna yapılacaktır. Bu acık arttırmada taşınmazlara taktir edilen değerin %60'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı

olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını, ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile İhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en cok

arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla;

2. ACIK ARTIRMASI: 27.01.2012 Cuma günü, aynı yer ve ayni saatlerde yapılacaktır.

Bu acık arttırmada satışı isteyenin alacağına rüchanı olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamını, satış ve paylaştırma masrafları İle takdir edilen değerin %40'ını geçmesi şartıyla en cok arttırana ihale olunur.

2- Vergi Dairesi tarafından bildirilecek orandaki KDV, İhale damga pulu, tapu harcının 1/2'si satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak ve vergi bordan ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları, satış bedelinden ödenir.

3- Acık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin %20'si nispetinde nakit pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği taktirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir.

4- Taşınmazı satın alanlar, İhaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı İle İhalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İİK. 130. mad. göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. Gayrimenkul kendisine İhale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma İlgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak Hanla yetlnllir. Bu artırmada teklifin İİK. 129. mad. hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en cok artırana ihale edilir.

5- Haciz alacaklıları ile diğer İlgililerin, varsa irtifak sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerde 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi taktirde, hakları tapu sicili İle sabit olmadıkça, paylaşmadan harlc bırakılacaktır.

6- Satış bedeli hemen ya da verilen süre içinde ödenmezse İ.İ.K. 133 maddesi gereğince ihale feshedilir. İki İhale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulacak, fark hic bir hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

7- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için acık olup, masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.

8- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin dosya numarası İle Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur 21/11/2011

ww.bik.gov.tr B-77180

İlan için tıklayın!