Samsun İlkadım Belediyesi'nden 12.5 milyon TL'ye satılık 4 katlı bina!

Samsun İlkadım Belediyesi'nden 12.5 milyon TL'ye satılık 4 katlı bina!Samsun İli İlkadım Belediye Başkanlığı tarafından Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bina 12 milyon 500 bin TL'ye kapalı teklif ve açık artırma usulü ile satılacak. Gayrimenkulün ihalesi 18 Aralık 2020 günü gerçekleşecek.


Samsun İli İlkadım Belediye Başkanlığı tarafından Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bina kapalı teklif ve açık artırma usulü ile satılacak. Gayrimenkulün ihale bedeli 12 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. 

Samsun İli İlkadım Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7947 ada,1 nolu 2379,75 metrekarelik parsel ve bu parsel üzerinde bulunan 4 katlı bina (Bahçelievler Mah. Şehit Mehmet Sandıkçı Sk. No: 1 İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası ve yeri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır.

2- Taşınmazın satış bedeli 12.500.000,00 TL (On İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lira) olup, geçici teminatı 400.000,00 TL (Dört Yüz Bin Türk Lira ) ’dır. İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği gününden itibaren 15 gün içinde; resmi vergi ve harçlar ile ihale bedelinin tamamını ödemek zorundadır. Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilecektir.

3- İhale 18/11/2020 Çarşamba günü saat 10:30 da İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı salonunda (Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No: 157 İlkadım/SAMSUN ) yapılacak olup, teklifler en geç 17/11/2020 Salı günü, mesai bitimine kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:
A) Kanuni ikametgâh adresi,
B) Tebligat için adres göstermesi,
a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c- Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
C) Geçici Teminatını vermesi, (2. maddede belirtilen oranda)
D) İmza sirkülerini vermesi,
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,

5- İhale şartnamesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir veya satın alınabilir. İhale şartnamesi 500,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

6- Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.