26 / 05 / 2022

Sancaktepe Şehir Hastanesi 4 Temmuz'da ihaleye çıkıyor!

Sancaktepe Şehir Hastanesi 4 Temmuz'da ihaleye çıkıyor!

İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile ürün ve hizmetlerin temin edilmesi işi ön yeterlik işi için ihale 4 Temmuz'da yapılacak..Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile ürün ve hizmetlerin temin edilmesi işi ön yeterlik ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 

 

Sancaktepe Şehir Hastanesi için ön yeterlik başvuruları 4 Temmuz'a kadar yapılabilecek, ön yeterlilik ihalesi de yine 4 Temmuz'da gerçekleşecek.

 

İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİR HASTANESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:

İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Projesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak “Yönetmelik” olarak adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır.

Ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi  :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 585 64 92-93 - 0 312 585 65 33

c) Elektronik Posta Adresi         :  [email protected]

2 - İhale konusu işin

2.1. Adı: İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi

2.2. Niteliği, türü ve miktarı: Proje; Sağlık Yerleşkesi ve Ticari Hizmet Alanları yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, kesin ve uygulama projesini, inşaatını, tıbbi cihazları ve diğer donanım ile sağlık yerleşkesi için gerekli mefruşatı ve donanımı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca bina ve arazi bakım onarım hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarım (yenileme) hizmetini, ortak hizmetler yönetimi hizmeti, mefruşat bakım onarım hizmeti, tıbbi ekipman bakım onarım hizmeti, yer ve bahçe bakım onarım hizmetleri, ilaçlama hizmeti, otopark hizmeti, temizlik hizmeti, hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) hizmeti, güvenlik hizmeti, hasta yönlendirme ve refakat / resepsiyon / yardım masası / taşıma hizmetleri, çamaşır ve çamaşırhane hizmetleri, yemek ve yemekhane hizmetleri, laboratuvar hizmeti, görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti, rehabilitasyon hizmeti ve atık yönetim hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve İdare onayını alacak tıbbi hizmet dışındaki alanların da yapım ve işletilmesini üstlenecektir.

3 - İşin yapılacağı yer: Proje İstanbul’da yapılacaktır.

4 - İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi: Kamu Özel İşbirliği modeli ile gerçekleştirilecek olan İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Projesi yatırım dönemi yapının bitirilmesi için 3 yıl, çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en çok 4 yıl, işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 28 yıl, yapım süresinde uzatma verilmişse en çok 29 yıldır.

5 - Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu:

5.1. Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinin dördüncü fıkrası ve 15. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilmektedir.

5.2. Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

5.3. İsteklilerin ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. Aday bir iş ortaklığı ise; ortaklardan birinin bu belgeleri sunması yeterlidir. Altyüklenicilerin söz konusu kalite belgelerini sunması koşul tutulmayacaktır.

6 - Ortak girişimlerin ön yeterlik değerlendirmesine başvurup başvuramayacağı:

İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar başvuruda bulunamaz.

7 - Pilot Ortak

Birden çok firmanın katılımıyla oluşan iş ortaklıklarında, hisse oranlarına bakılmaksızın iş ortaklığındaki firmalardan iş ortaklığınca seçilen herhangi biri pilot ortak olabilir.

8 - Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

8.1. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri:

Oranlar

1) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 2,00 olması;

2) Öz kaynaklar / Toplam Aktif oranının en az 0,30 olması;

3) Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz kaynaklar Oranının en çok 0,30 olması

Ortak girişimlerde, ortaklardan herhangi birinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl son yıl olmak üzere, son yılın sağlamaması durumunda, son iki yılın (2016 - 2017) veya son üç yılın (2015 - 2016 - 2017) ortalamasının 1, 2, 3 maddelerinde belirtilen kriterleri sağlaması istenecektir.

8.1.2. Aktif Varlıklar:

Aktif varlıklar toplamı en az 750.000.000 USD (Amerikan Doları) olmalıdır.

Ortak girişim olarak göreve aday olunması durumunda ise pilot ortağın bu şartı sağlaması gerekmektedir.

8.1.3. Diğer Koşullar:

1) Ciro veya net satışların 100.000.000 USD (Amerikan Doları)’den az olmaması,

2) Öz kaynaklar toplamının 220.000.000 USD (Amerikan Doları)’den az olmaması.

Yukarıdaki Diğer Koşullar kapsamındaki 1) ve 2) numaralı koşullardan herhangi birinin sağlanması yeterlidir; ortak girişimlerde ortaklardan her birinin tek başına yetersiz olması durumunda ortalıktaki tüm firmaların toplamı ile karşılanabilir; her durumda pilot ortak istenen rakamların en az %51’ini (yüzde ellibirini) tek başına karşılamalıdır.

8.1.4. Banka Referans Mektubu

Adayların bankalardaki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 250.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan daha az olmamalıdır. Ortak girişim ise, firmaların toplamının bu tutarı sağlaması yeterlidir. Adayların bunu gösteren Ek 3’te örneği bulunan banka referans mektubunu sunması gerekmektedir. Ortak girişim ise, ortaklıktaki firmaların sundukları banka referans mektuplarının toplamı ile bu ölçüt karşılanabilir.

8.2. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri:

8.2.1. Adayların ön yeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru son on beş yıl içinde, Kamu Özel İşbirliği Modeli sözleşmesi kapsamında 750 yatak kapasiteli bir hastane inşaatını tamamlamış olması ve işletme aşamasına geçilmiş olması gerekmektedir.

8.2.2. Son beş yıl içinde en az 750 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması,

8.2.3. Son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 2.000.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 3.000.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir.

9 - Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı:

Ön yeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1604 Cad. No: 9/5 Kat: 7 Bilkent -  Ankara  adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 100.000,00 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde ön yeterlik ihale belgeleri alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik belgelerini satın almaları zorunludur.

10 - Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarihi ve saati:

Ön yeterlik başvuruları 04.07.2018 günü saat 15.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

11 - Ön yeterliğin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:

Ön yeterlik ihalesi 04.07.2018 günü saat 15.00’da İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

12 - Ön yeterliğin yerli ve/veya yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı:

Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır.