28 / 09 / 2023

Şanlıurfa Milli Emlak'tan 11.1 milyon TL'ye satılık 8 arsa!

Şanlıurfa Milli Emlak'tan 11.1 milyon TL'ye satılık 8 arsa!

Şanlıurfa Milli Emlak Müdürlüğü, Şanlıurfa ili, Karaköprü ve Haliliye ilçelerinde yer alan 8 arsayı 11 milyon 110 bin 752 TL'ye satıyor...Şanlıurfa Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, Şanlıurfa ili, Karaköprü ve Haliliye ilçelerinde yer alan 8 arsa 11 milyon 110 bin 752 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 29 Haziran tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR 

Şanlıurfa Milli Emlak tan 11.1 milyon TL ye satılık 8 arsa!

1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 22 (yirmiiki) adet taşınmazın satış ihalesi ile 1 (bir) adet taşınır ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mah. Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:3, 319 numaralı toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir. 

3- İhaleye katılacakların; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri, ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir. d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), ($) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır. 

Şanlıurfa Milli Emlak tan 11.1 milyon TL ye satılık 8 arsa!

4- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. 

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, Idare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.) 

6-2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar, katılmaları halinde ise ihale dışı bırakılacaktır. İhaleye katılmaları ve sorguluma sonrası ihale üzerinde kalması halinde ise ihale iptal edilecek olup, geçici teminatı Hazineye irat kaydedilecektir. 

7- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden [ 5 Milyon TL'ye kadar kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş)] döner sermaye işlem bedeli alınacaktır. 

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

9- Türkiye genelinde ihale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://sanliurfa.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.

Geri Dön