Sarıyer'de icradan 1 milyon 135 bin TL'ye satılık tarla!

Sarıyer'de icradan 1 milyon 135 bin TL'ye satılık tarla!İstanbul 10. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Gümüşdere Köyü,Kumluk Mevkii, 325 parselde yer alan 13 bin 360 metrekare alanlı tarlanın 1/2 hissesini satışa sunuyor


İstanbul 10. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİMENKUL SATİşž İLANI

Dosya No: 2011/2473 E.
 
Borçluya ait bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda, kıymeti, satış gön ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartlan belirtilen taşınmaz Müdürlüğümüzce açık artırmış suretiyle paraya çevrilecektir,

A- İİK. 127. MD. GÖRE SATIşž İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapu sicil kaydında olmayan {Mühre* tapu kaydında belirtilen} alakadarlara, gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzen İlanen tebliğ olunur.

B- SATILACAK TAşžINMAZIN TAPU KAYDİ: İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Gümüşdere Köyü, Kumluk Mevkiinde kain, 325 parsel sayılı 13.360.00 m2 İlk tarla vasıflı taşınmazın % hissesidir.

C- İMAR DURUMU: Sarıyer Belediye Başkanlığı imar ve şžehirdcilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 11.03.2011 tarih ve 1591 sayılı imar durum belgesine göre; Sarıyer ilçesi, Gümüşdere Köyü'nde kain, 32S parsel sayıl taşınmaz; Sarıyer Mücavir alan sınırlan içerisinde yer almakta parsel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 14.02,2009 onay tarihli 1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi Koruma amaçlı Nazım imar Planında kısmen lOm en kesitli 'II, derece kent içi yollar' lejantında, kısmen de Turizm Yerleşme Alanlarından 'Doğal Değerleri ile Gelişmesi Kısıtlı Özel Yapılanma Koşullu Alanlar' lejantında mak. TAKS:0,05,MAKS. Kaks::0,10 H maks:6,50 m. yapılanma şartlarında kalmakta olup Sarıyer ilçesi Gümüşdere 2 pafta 325 Parsel sayılı yeri de içeren bölgenin henüz onaylı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama tmar Planı bulunmadığından imar uygulamasi yapılamamaktadır.

D- TASINMAZIN BAIİHAZIB DURUMU ye EVSAR; Satışa konu taşınmaz: İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Gümüşdere Köyü Kumluk Mevkiinde kain, 325 parsel sayılı 13.36O.Ö0m2 miktarlı taşınmazın borçluya ait olan % hissesidir.

Tapu kaydında tarla niteliğinde olan taşınmaz Pırıltı Sokak üzerinde Süvenal çiftliği olarak kullanılan yerdir. çiftliğin Pırıltı Sokak tarafında kısmen yapı grubu görülmüş, bunlardan yoğun sağındaki ilk binanın Bekçi binası olduğu: yaklaşık 160 m2 kullanım alanlı salon*oda+mutfak+WC bölümlerine sahip oÜ®an binanın 50,00 m2 tik kısmı barınma için, diğer kısımların ardiye-depe olarak kullanıldığı; binanın hemen yanında başlayıp aşağı doğru devam eden 2 katlı betonarme binanın zemin katının kümes hayvanı besleme ve yumurta üretim yeri olarak kullanırken; normal katının da yaklaşık 90,00 m2 life bölümünün konut ve depo-ardiye olarak kullanıldığı; yaklaşık 450,00 m2 zemin oturumlu ve 900,m2 kullanımlı alanlı bu binanın beton merdivenle yola bağlanan kısmında kalan ve daire olarak kullanılan bölümün 2 Oda+Salon+Mutfak+lavabo+WC>8anyodan oluşan daire olduğu; bu binanın hemen ait kotunda bulunan ve yaklaşık 300,00 m2 lik kullanım alanlı, tek katlı, çatısı eternit örtülü yığma karakterli binanın da yine hayvan besiciliğine uygun biçimde düzenlendiği; bu binanın hemen altında bulunan ve yanları açık saman deposu olarak kullanılan sundurmamın da 80,00 m2 kullanıra alanı olduğu: bu saman deposundan sonra parselin düz alanlı bölümündeki at gezinti alanı olarak düzenlenen 2.400,00 m2Bk bölüme gelindiği; etrafı ahşap çitle çevrilerek zemini atların gezinti ve küçük hızlı koşularına uygun özel kum malzemeyle kaplanan bu alanda sonra parselin ada sınırına gelindiğinde bu sınır boyunca da alt katı atların alt katı atların öze! yemleri için depo amaçlı değerlendirilirken üst katı ofis amaçlı Mandan 100,00 m2 zemin oturumlu yapının ahşap çardak niteliğinde olduğu; bu binanın hemen yanında ise, 150,00 m2 alanlı ve tek katlı at ahırı amaçlı kullanılan tek katlı bir yapı, devamında ise yaklaşık 3SÖ,00 m2 alanlı ve yine tek katlı çatısı eternit örtülü bÜ®r ahır binası bulunduğu; son olarak kümes hayvanlarının barınağı olarak kullanılan yer ine at ahırı olarak kullanılan bölüm arasındaki bağlantıyı sağlayan parsel içi yolun kuzeyimle kalan bölümde ise su kuyusu bulunduğu, parsel sımrtnm doğal bitki örtüsüyle kaplı olduğu görülmüş olup elektrik dışında alt yapı olanağı bulunmadığı görülmüştür. Köy içi mevkiine 15 dakikalık yürüme mesafesinde olan parselin çevresi de orta büyüklükteki parsellerden oluşmuştur. Köy merkezine olan ulaşım toprak olmasına karşın taşınmazın bağlı olduğu Gümüşdere köyünün yollan asfaltla ve kilit taşlarıyla kaplı rjiup doğal gaz, su, telefon ve her türlü altyapı yatırımları bitirilmiş olup köy merkezi PTT, ulaşım ve temizlik hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz sebze meyve üretimin yapıldığı, hava kirliğinin olmadığı, orman havasının hakim olduğu, sükÜ»neti arayanların tercih ettiği bir mevkidedir.

E. SATİLACAK TAşžINMAZIN DEĞERİ: Gayrimenkulun bulunduğu mevkii, imarı, yüzölçümü, halihazır durumu, civarındaki emsal emlak
alım satım rayiçleri, ulaşımı, iş ve alışveriş merkezlerine, meskÜ»n yerlere, ana artere, duraklara, sosyal tesislere yakınlığı, inşasında kullanılan' malzeme ve İşçilik kalitesi, yıpranma payı getirebileceği geliri, değerinş tesis edecek tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak taşınmazın 1/2 hissesine;

Arsa Değeri: 13,360,00 m2 x 125,00 TL/m2= 1.670.000,00 TL/2= 835,000,00 TL
Yapı Değeri: 600.000,00 TL/2= 300.000,00 TL
Toplam Değeri:  1.135.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.

F- İHALENİN YAPILACAĞI VER GÜN VE SAAT:

1- İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Gümüşdere Köyü Kumluk Mevkiinde kain, 325 parsel sayılı 13.3&0.ܛܛm2 miktarlı taşınmaza » borçluya ait olan 54 hissesi:

1- Satış 0,1,11.2011 Salı Günü saat: 10.00 dan 10.10 arasında ist 10. icra Müdürlüğü adresinde açık artırma sureti ile yapılacaktır, 8u artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur.   Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 11.11.2011 Cuma günü aynı yer ve saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada bu miktar elde edilmişse gayrimenkulün en çok artıranın .taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırma ihale edilecektir. şžu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ınt bulması ve satış İsteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Söyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır, Satış peşin para iledir, alto istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale Putu, Tapu Alım Hara, tahliye ve masrafları, KDV alıcıya ait olacaktır. Tellaliye resmi, birikmiş vergiler, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahip alacaklılarla diğer ilgililerin   bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farta ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masraf verdiği takdirde isteyen ataya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/2473 E. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları itan olunur. 12.05.2011
(İİK.IB.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No:27
Ad ve adreslerine tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçer.

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com