08 / 08 / 2022

Ser İzolasyon Ve Yapı Kimyasalları Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ser İzolasyon Ve Yapı Kimyasalları Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Özde Şenel tarafından kuruldu.Ser İzolasyon Ve Yapı Kimyasalları Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Özde Şenel tarafından kuruldu.

Ser İzolasyon Ve Yapı Kimyasalları Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
A- YAPI KİMYASALLARI 1- Her türlü, inşaat, dekorasyon, taahhüt, mimarlık, izolasyon ve yalıtım işlerinde kullanılan, yapı kimyasallarının alımı, satımı, uygulaması ile iç ve dış ticaretini yapmak. B- İNŞAAT, İZOLASYON, TAAHHÜT ve MÜTEAHHİTLİK İŞLERİ; 1-Gerek Yurt içinde Gerekse yurt dışında kamu, iktisadi teşekkül ve teşebbüsleri, özel kuruluşlar, kooperatifler ve sair hakiki ve hükmi şahıslara karşı her nevi inşaat, izolasyon, Dekorasyon, tesisat ve taahhüt işleri ile bu mevzulara müteallik emtia ve malzemelerin ve bunlardan kullanılanların her türlü makine ve aksamının sanayi ve ticaretini yapmak. 2-Yurt içinde ve dışında ihaleye çıkarılan bilumum inşaat, izolasyon, mühendislik, dekorasyon ve taahhüt işlerini yapmak, ihaleye çıkarılmış bu tür işleri üstlenen gerçek ve tüzel kişilerden bu işleri belli bir komisyon veya bedel karşılığında devir almak. 3-Yurdun muhtelif yerlerinde arsalar satın almak, konutlar ve işyerleri yapmak, bunları peşin veya taksitlerle satmak, almak veya kiralamak. C- TAŞIMACILIK İŞLERİ ; 1-Her nevi taşınabilir mal, madde ve eşyanın kara, deniz ve hava yolu ile yurt içinde dışında nakliyatını yapmak ve yaptırmak. Şirket yukarıda belirtilen maksat ve konuları gerçekleştirebilmek için şu faaliyetlerde bulunmak; a-İşgal konusu ile ilgili her nevi fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek, satın almak, kiralamak ve satmak. b-Gerek doğrudan doğruya, gerek se yerli yabancı firmalarla işbirliği ederek veya onların komisyonculuğunu yaparak her nevi mamul ve yarı mamul malları imal etmek, pazarlamak ve ihraç etmek. c-İşgal konusu ile ilgili mamul, yarı mamul ve hammaddelerin her türlü ticaretini yapmak, bunların pazarlanması için yurt içinde toptan veya perakende satış mağazaları açmak. d-İşgal konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her nevi mümessillik ve distribütörlük işlerini icra etmek. e-Şirketimiz sahip olduğu ve bundan sonra sahibi olacağı gayrimenkullerini, gerek kendi lehine, gerekse üçüncü hakiki hükmü şahısların borçları için ipotek işlemlerini tapuya tescil yaptırmak. f-Şirket hükmü ve hakiki şahıslara ait gayrimenkullere alacaklarından dolayı kendi lehine ve başkalarının lehine ipotek işlemlerini tapuya tescil yaptırmak. Bu konuda vekillerde tayin etmek. D- DEKORASYON 1-Yurt içi ve yurt dışında konut, okul, hastane, siteler, otoyol, devlet yolu, otel, motel, fabrika, baraj, köprü, tüm sanayi yapılan, sanat yapılan, istasyon, akaryakıt istasyonu, liman, tünel, petrol tavsiyehaneleri, demiryolu, karayolu, lojmanlar, villa, prefabrik yapılar hidrolik termik ve jeotermik santraller, kanalizasyon, içme suyu, boru, boru hatları, her türlü enerji nakil hatları, askeri yapılar, depolar, hava limanları, spor tesisleri, iş merkezleri ve diğer tüm inşaatları ayrıca dekorasyon hizmetlerini müteahhitlik nam ve sıfatıyla yapmak, resmi ve özel kuruluşların ihale ve taahhütlerine iştirak ederek; çelik, beton, kargir, ahşap, prefabrike her türlü inşaat işleri yapmak. 2-Mimarlık, mühendislik inşaat ve müteahhitlik faaliyetleri, mühendislik, mimarlık hizmetleri, müşavirlik etüt işleri yapmak, yaptırmak, hem kendi maksat ve gayesi için, hem de başkalarının taleplerini karşılamak üzere her türlü plan, proje çizmek, çizdirmek fizibilite raporları hazırlamak, projeleri ve etütleri hazırlamak hazırlatmak, projeleri ve etütleri yapmak, yaptırmak, çizmek, metraj işlerini yapmak, montaj işlerini yapmak, taahhüt etmek, haritacılık yapmak, müşavirlik, komple proje yönetimi, araştırma ve teknik kontrollük yapmak, ihale dosyası tanzim ermek. 3-Resmi ve özel inşaat ve inşaat taahhüt işleri yanında özel mahiyette her türlü konut ve işyeri inşaatı işleri için arsa satın almak veya kat karşılığı anahtar teslimi olarak anlaşma suretiyle konut ve işyerleri inşaatı yapmak ve satmak. 4-Müteahhit sıfatı ile ya da doğrudan doğruya yapılacak konu ile ilgili işlerde taşınmazların proje ve alt yapı çalışmalarını yapabilir, bunları tamir, tadil ve inşaat ruhsatlarını alabilir eski eser niteliğindeki taşınmazlar için gereken yasal müracaatları yapabilir, taşınmazların mevzi imar planlarını talep edebilir. Taşınmazların yönetimi üstlenebilir. 5-Her nevi yıkım tadilat onarım restorasyon dekorasyon ısı yalıtımı ve izolasyonu işlerini yapmak, gerçekleştireceği inşaat restorasyon ve dekorasyon işlerinde kullanılacak kum, çakıl, mıcır, çimento demir ve benzeri her türlü ham mamul madde kalıp iskele portatif ve şantiye binası imal etmek ve bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak. 6-Şirket konusu içindeki inşaat dekorasyon ve restorasyon hizmetlerini kendi ekipleri ile yapabileceği gibi bunları kısım kısım yada tamamen taşeronlara ihale sureti ile yaptırabilir. E- OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA ; 1-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 2-Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 3-Motorlu kara nakil ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.