18 / 08 / 2022

Sertkaya Zemin İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Sertkaya Zemin İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy’de 1 milyon TL sermaye bedeli ile  Harun    Konca, İdris Daşcı, Mehmet Sıddık Karayel, Süleyman Bakış ve Şener Kumral tarafından kuruldu.



Sertkaya Zemin İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy’de 1 milyon TL sermaye bedeli ile  Harun    Konca, İdris Daşcı, Mehmet Sıddık Karayel, Süleyman Bakış ve Şener Kumral tarafından kuruldu.

Sertkaya Zemin İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu: 
1- Şirket yurt içi ve yurt dışı her türlü jeolojik, hidrojeolojik, arkeolojik, arkeojeofizik, jeoteknik, jeofizik araştırmalar ile her türlü sondaj işlemleri, zemin ve temel etüt raporları jeolojik, jeofizik raporları, her türlü kazık, mini kazık, enjeksiyon, taş kolon, inşaat işleri ve tüm bu işlerin mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerini yapar ve işlerle ilgili raporları ve projeleri tanzim eder. Şirket ilgili tüm ihalelere girebilir ve kazandığı ihalelerde ilgili çalışmaları yapar veya üçüncü şahıslara yaptırır veya devreder 2- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3- Yapı ve endüstride kullanılan bilumum inşaat malzemelerinin alımını, satımını, imalini, ithalatını ve ihracatını yapmak 4- Maden sahalarında; jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütleri ve maden etütleri hidrolojik, hidrojeoteknik etütler, sıcak su etütleri, jeoteknik inceleme ve harita yapımı, maden arama, araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sondaj inceleme etütlerin yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi ve uygulamaları yapmak. 5- Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kara yoluyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir. 6- Her türlü otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, kara araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya, yük ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek.. 7- Mimarlık Ve Mühendislik Meslek Grubu Ana Kategorisinde, Mimarlık Faaliyetleri Ve Mimari Danışmanlık Faaliyetleri 8- Zemin, derin temel uygulamaları, iksa, şev stabilizasyonu, zemin ıslahı çalışmaları, geoteknik mühendislik danışmanlığı, zemin kalite test ve deneyleri hizmetlerini vermekte ve kısacası zemin mühendisliği konusunda her türlü hizmet 9- Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanım amaçlı elektrik tesisat malzemesi perakende ticareti (transformatör, sigorta, röle, pil ve batarya, elektrik akümülatörü, koaksiyel kablo, elektrik iletkenleri, anahtar, duy, bys. fiş, priz, vb.) 10- Bina ve bina dışı inşaat iş makinelerinin yurtiçi ve yurtdışı alım ve satım toptan ticareti (fore kazık, inşaat pompaları, dozer, greyder, kepçe vb. dahil) 11- Şirket her türlü konuda danışmanlık hizmeti verebilir. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6. Şirket konusuyla ilgili ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: ÇAMLIK MAH. DENİZ SK. NO: 19C ÇEKMEKÖY